Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Довідкова літератураНа головну

Довідкова література бібліотеки

Науково-практичний коментар Закону України «Про вищу освіту» / А. В. Молдован, Р. С. Кацавець, О. М. Хохленко. К. Р. Добкіна — К. : «Центр учбової літератури», 2015. — 368 с.

Науково-практичний коментар розрахований на наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих учбових закладів, здобувачів вищої освіти (студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів), інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах (слухачів, асистентів-стажистів, інтернів тощо), а також на осіб, які мають намір навчатися у вищих навчальних закладах.

Українсько-угорський та угорсько-український словник / упор. І. Ю. Палко.-Львів : Світ, 2015. — 320 с.

Пропонований словник налічує близько 5600 слів в українській частині і приблизно стільки ж — в угорській. Містить загальновживану лексику, властиву для повсякденної мовленнєвої практики. Окрім перекладу подано граматичну форму слова та наголос. Створений на виконання Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, сприятиме зближенню двох націй, їх взаєморозумінню, взаємозбагаченню культур, поглибить інтерес до них з боку широкого читацького загалу. Для вчителів, учнів, а також всіх, хто поглиблено вивчає українську та угорську мови.

Статистичний щорічник Волинь 2014 / За ред. В.Ю. Науменка; Головне управління статистики у Волинській області.- Луцьк, 2015.- 496 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Волині у 2014 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники регіонів України. Розрахований на широке коло читачів.

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». — К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. — 230 с.

Представлене зібрання терміносистеми з основ підготовки науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти є одним з перших в історії педагогіки України системним викладом дефініцій з актуальної проблеми — формування нової генерації вчених, покликаних забезпечити державі стале відтворення інноваційних педагогічних технологій, генерування сміливих, спрямованих у майбутнє ідей, продукування конкурентоспроможної на світовому освітньому просторі наукової продукції, виховання високоосвіченої, збагаченої загальнолюдськими духовними цінностями особистості суспільства знань, існуючого у неперервно зростаючому інформаційному просторі. Словник дає змогу найповніше представити понятійний апарат, вживаний дослідниками у першій чверті XXI століття. Розрахований на науковців, педагогів, аспірантів, магістрантів та студентів, широке коло осіб, зацікавлених у розквіті вітчизняної науки і освіти.

Волинь-2014: статистичний буклет / Головне управління статистики у Волинській області; За ред. В.Ю. Науменка.- Луцьк, 2015.- 48 с.

Головне управління статистики у Волинській області підготувало статистичний буклет «Волинь-2014», що містить основні показники щодо соціально-економічного життя області у 2014р. в порівнянні з попереднім роком. Інформація розподілена за основними видами діяльності (промисловість, сільське господарство, будівництво, іноземні інвестиції, транспорт і зв’язок, торгівля, сфера послуг, праця і заробітна плата, населення). Значна кількість показників висвітлена по містах і районах області. Окрема інформація наведена у співставленні з загальнодержавною та даними регіонів країни (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і М.Севастополя). Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років, індекси обчислено за даними у порівнянних цінах. Окремі показники за 2014р. є попередніми і можуть бути уточнені в наступних виданнях.

Енциклопедія сучасної України/ І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т.14. — К., 2014. — 768 с. Т. 15. — К., 2014.- 712 с.

Енциклопедія Сучасної України — перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У чотирнадцятому томі подано 3136 статей, 2701 чорно-біла та 336 кольорових ілюстрацій, 14 карт. У п ’ятнадцятому томі подано 3177 статей, 2687 чорно- білих та 374 кольорові ілюстрації, 20 карт. Розрахована на широке коло читачів.

Єрмановська Г. Е. Релігії народів світу / Г. Е. Єрмановська. — К.: ПАТ «ДАК «Укрвидавполіграфія», 2014. — 320 с.

Наша енциклопедія присвячена одній з найважливіших складових людського світосприйняття — релігії. Вона в доступній формі розповідає про релігії народів світу, починаючи з первісних — тих, що склалися у прадавній період існування людства, — й закінчуючи сучасними релігійними рухами. Дуже цікаву інформацію містить розділ, в якому йдеться про національні релігії — індуїзм, іудаїзм тощо. Особливу увагу приділено світовим релігіям, що на сьогодні мають найбільшу кількість прибічників — буддизму, християнству та ісламу.

Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України В. В. Лучик; відп. ред. В. Г. Скляренко. — К.: ВЦ «Академія», 2014. — 544 с.

У словнику, що містить понад 2600 етимологічних статей, пояснено походження близько 3700 сучасних та історичних топонімів, які називають або називали раніше найвідоміші географічні об’єкти України: міста, селища міського типу, річки, озера, болота, гори, печери, ліси, заповідники, фізико-географічні та історико-етнографічні території тощо. Етимологія цих назв відображає формування топонімного простору на українських землях від часів існування трипільської культури та індоєвропейської етномовної спільноти до сьогодення, а також багатовікову лінгвальну і позалінгвальну (історичну, географічну, етнографічну, культурну) інформацію, що репрезентує в динаміці фрагменти мовної картину світу. Для науковців, освітян, студентів, учнів і всіх тих, хто цікавиться походженням власних географічних назв України.

Розмовник українсько-польський / Уклад. Н. Кайдан. — Київ: TOB «Видавництво Глорія». — 2015. — 352 с.

Українсько-польський розмовник містить необхідний словниковий та фразеологічний запас для спілкування польською мовою. Призначений для широкого загалу читачів, учнів загально-освітніх навчальних закладів, студентів, викладачів, туристів, усіх, хто зацікавлений у вивченні польської мови. Посібником можуть користуватися також іноземці, які вивчають українську мову.

Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. — К. : ВЦ «Академія», 2015. — 304 с.

Уміння точно і дотепно висловлюватися — важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніших фразеологізмів, різноманітні вправи і завдання, робота над якими сприятиме збагаченню власного мовлення. Видання адресоване передусім учням загальноосвітніх шкіл, студентам. Корисним буде вчителям-філологам, усім, хто зацікавлений у мовному саморозвитку.

Журналістика : словник-довідник / авт.-уклад. I. Л. Михайлин. — К. : Академвидав, 2013. — 320 с. — (Серія «Nota bene»).

У словнику-довіднику на рівні досягнень сучасної гуманітарної науки розкрито значення важливих термінів, що характеризують традиційні явища журналістики та сучасний стан розвитку інформаційної галузі, висвітлюють етичні та правові засади діяльності ЗМІ, сучасну медіа-жанрологію, а також процес інформаційної та публіцистичної творчості, політику Української держави в інформаційній сфері. Розрахований на журналістів, студентів і викладачів журналістики, урядовців, усіх, хто працює у сфері інформації або цікавиться різноманітними аспектами її функціонування.

Друг О. Вулицями старого Києва / О. Друг. — Львів : Світ, 2013. — 512 с. : іл. — (Серія «Історичні місця України»).

Перед читачем — розповідь про центральні історичні райони Києва, особливості формування архітектурного середовища міста, про його вулиці, будинки, храми, зокрема, давні архітектурні ансамблі — Софію Київську та Києво-Печерську лавру — об’єкти світової спадщини. У книзі широко використовуються матеріали державних архівів, музеїв та бібліотек, наводяться маловідомі, але не менш цікаві факти, взяті з архівів старовинних київських родин, нащадки яких і сьогодні живуть у місті. Видання багато ілюстроване. Давні й сучасні світлини, акварелі, літографії, гравюри, живописні твори (понад 1000 ілюстрацій) допомагають сформувати цілісний образ столиці України, прадавнього міста з півторатисячолітньою історією. Для краєзнавців, туристів, а також усіх, хто цікавиться історією Києва.

Мельниченко В. Ю. Микола Гоголь у Москві: авторська енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко. — К. : Либідь, 2013. — 544 с. : іл.

Масштабна авторська енциклопедія-хроноскоп «Микола Гоголь у Москві» розповідає про українського генія в живому московському контексті його часів. Автор висвітлює дружні стосунки Гоголя з великими московськими українцями — Михайлом Щепкіним, Михайлом Максимовичем, Осипом Бодянським. Створено панораму гоголівських пам’ятних адрес і місць у Москві. Значну частину їх подано в ілюстраціях. Унікальність видання полягає в тому, що енциклопедичні терміни вперше з’ясовано під оглядом не лише Гоголевого, а й Шевченкового перебування в Москві. Для широкого читацького загалу.

Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік : [реком. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Ніколюк Л. І.; наук, ред. Рогова П. І.; відп. за вип. Пономаренко Л. О.; літ. ред. Петік Ю. В.].- К. : Нілан-ЛТД, 2013. — 207, [4] с. — Бібліогр. : с. 203-207. — До 15-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Щорічний рекомендаційний посібник містить відомості про визначні дати та події з історії вітчизняної й світової освіти, педагогіки, психології та філософії (із них — 458 дат присвячено персоналіям), та має три розділи: «Визначні дати року», «Перелік визначних і пам’ятних дат за місяцями», «Науковці НАПН України — ювіляри 2014». Видання адресовано науково-педагогічним кадрам, студентам, бібліотекарям освітянських книгозбірень і широкому загалу читачів.

Енциклопедія сучасної України/ І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т.10. — К., 2010. — 712 с. Т. 11. — К., 2011.- 712 с. Т.12. — К., 2013.- 712 с. Т. 13. — К., 2013.- 712 с.

Енциклопедія Сучасної України — перше багатомовне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У десятому томі подано 2759 гасел, 2269 чорно-білих та 353 кольорових ілюстрацій, 18 карт, 16 таблиць і 7 схем. В одинадцятому томі подано 2576 гасел, 2057 чорнобілих та 411 кольорових ілюстрацій, 13 карт, 14 таблиць і 3 схеми. У дванадцятому томі подано 2685 гасел, 2303 чорнобілі та 346 кольорових ілюстрацій, 16 карт, 3 таблиці і 1 схема. У тринадцятому томі подано 3032 статті, 2828 чорнобілих та 364 кольорові ілюстрації, 13 карт і 3 схеми. Розрахована на широке коло читачів.

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) — видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. М., Айвазова А. М., Бублик Н. М., Стельмах Н. А. ; наук, консультант і авт. вступ, ст. Березівська А. Д. ; наук;, ред.: Рогова П. І., Пономаренко А. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко А. О.]. — К. : Нілан-АТД, 2013. — 135, [8] с. — (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 9).

Дев’ятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячено Якову Феофановичу Чепізі (Зеленкевичу), українському вченому, педагогу, психологу, громадському діячу, фундатору української національної школи, талановитому методисту, автору понад 150 наукових праць, у т.ч. підручників для дітей і дорослих, методичних посібників. У покажчику представлено бібліографію праць Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича), а також досліджень, присвячених життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 1909-2013 pp. (усього 566 бібліографічних записів). Покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною Я. Ф. Чепіги (Зеленкевича).

Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. — К. : Нілан-ЛТД, 2013. — 195, [4] с. — (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 21). — На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка.

Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки НАПН України» присвячено життю й науково-педагогічній діяльності Семена Устимовича Гончаренка (1928- 2013), видатного вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України. У покажчику представлено бібліографію праць ученого за 55 років його наукової діяльності (1958-2013) — концепції, монографії, словники, довідники, підручники, навчальні й методичні посібники, автореферати дисертацій, тези доповідей і повідомлень, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації у фахових періодичних виданнях. Крім того, до покажчика увійшла література про життєвий шлях і наукові досягнення С. У Гончаренка, а також наукова школа вченого. Видання адресовано вченим, докторантам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, учителям, студентам, учням шкіл і всім, хто цікавиться питаннями гуманітаризації шкільної освіти, методології педагогіки, навчання фізики в середній школі.

Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів: бібліогр. покажч. / упоряд. Л. Н. Штома ; наук, консультант і авт. вступ. ст. О.М. Отич ; наук. ред. І.А. Зязюн ; бібліогр. ред. Л.Н. Штома. — Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2013. — 150 с.

У бібліографічному покажчику представлено перелік філософських, психологічних і педагогічних праць з проблем теорії та історії педагогічної майстерності, педагогічної естетики та етики, психопедагогіки, професійного і особистісного розвитку вчителя й викладача вищого педагогічного навчального закладу. Для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, викладачів вищих педагогічних начальних закладів різних рівнів акредитації, бібліотечних працівників наукових бібліотек, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку особистості і професійної майстерності педагога.

Швецова-Водка Г.М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять : навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2012. — 319 с.

Словник-довідник містить терміни і поняття, що відповідають програмі навчального курсу «Документознавство». Використано терміни і визначення, подані в різних джерелах, але іноді зі змінами, що відповідають авторському баченню. Посібник складається з термінів та їх визначень, розташованих за алфавітом. Основний текст доповнюють статті, присвячені термінології документознавства, і таблиці класифікації документа, систем документації, літератури, видань. Наводиться також допоміжний тематичний покажчик. Для студентів спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» і «Документознавство та інформаційна діяльність». Словник буде корисним практичним працівникам документознавчих служб, установ, організацій і підприємств, а також працівникам книжкової справи (видавцям, бібліотекарям, бібліографам) та науково-інформаційних центрів.

Сучасна правова енциклопедія / О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, В. С. Ковальський [та ін.]; за заг. ред. О. В. Зайчука; Ін-т законодавства Верховної Ради України. —2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2013. — 408 с.

Друге видання енциклопедії містить близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття. Це терміни і поняття, які найчастіше зустрічаються у нормативно-правових актах, ЗМІ, правових документах. Значну частину словникового масиву складають терміни, які увійшли в юридичний обіг останніми роками. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться правовими проблемами. Воно стане у пригоді вчителям і учням навчальних закладів системи загальної освіти, абітурієнтам юридичних навчальних закладів, викладачам і студентам, а також працівникам підприємств, установ і організацій, які за родом своєї діяльності мають вирішувати правові питання.

Вусик О.С. Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О.С. Вусик ; за ред. докт. філолог, наук, проф. A.M. Поповського. — Вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 576 с.

Словник містить різнобічну характеристику синонімів сучасної української мови. Це плід багаторічної праці автора-письменника. Розрахований на філологів, письменників, журналістів, учителів-словесників, учнівську та студентську молодь, усіх, хто небайдужий до розвитку рідної мови.

Діти, жінки, сім’я: статистичний збірник / Гол. Управл. Статистики у Волинській обл. — Луцьк, 2012.- 120 с.

Збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір статистичних показників про становище дітей, жінок та сім’ї у Волинській області у 2011р. порівняно з попередніми роками (більшість показників представлена за 2000, 2005, 2009- 2011рр.). Видання містить основні соціально-економічні та демографічні дані, показники про зайнятість та доходи населення, житлові умови, стан здоров’я і медичне обслуговування дітей та жінок, освіту і виховання, культуру та відпочинок, злочинність, соціальний захист. Окремі показники наведено в середньому в Україні та західних регіонах. Для розрахунку відносних показників дані використовувались в одиницях. Збірник грунтується на використанні матеріалів державної статистики та результатах вибіркових обстежень, проведених органами державної статистики, адміністративних даних органів внутрішніх справ, освіти, соціального захисту. Використана інформація управління охорони здоров’я облдержадміністрації про стан здоров’я та медичне обслуговування, обласного центру зайнятості про працевлаштування і зайнятість жінок.

Духовний простір Василини Миколаївни Хайруліної : біобібліогр покажч. /Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Н.В. Горшкова, О. В. Осмоловська, Н. Є. Шолохова ; наук ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену]. — К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2013,- 128 с. — (Серія «Ювіляри НАПН України»; вип. 32).

Тридцять другий випуск біобібліографічного покажчика із серії «Ювіляри НАПН України» присвячено творчому доробку та науково-педагогічній діяльності директора єдиного в Україні Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського — В. М. Хайруліної, канд. пед. наук, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого працівника освіти України. У виданні представлено бібліографію її наукових праць, а також публікації про її життєвий шлях і творчі досягнення. Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, пошукувачам, аспірантам, студентам, практикам освітянської галузі, бібліотечним працівникам та усім тим, хто цікавиться питаннями організації й управління навчально-виховним процесом колежу, створенням школи інноваційного типу, в якій творчо впроваджуються нові форми, методи проведення уроків, виховних заходів і де постійно втілюються в життя педагогічні ідеї Василя Сухомлинського.

Позашкільна освіта України (2007-2011 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Центр творчості дітей та юнацтва ..Шевченківець"; [упоряд.: Доркену А. М. та ін.; наук. ред. Заліток Л. М.; наук. консультант Пустовіт Г. П.; бібліогр. ред. Самчук Л. І.; літ. ред. Зозуля С. М.]. — К.: Нілан-ЛТД, 2012. — 137 с. — (До 20-річчя НАПН України).

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений розвитку системи позашкільної освіти в Україні впродовж 2007-2011 рр. і має за мету якомога повніше відобразити зміст позашкільної освіти, сприяти активізації впровадження інновацій у педагогічний процес та прогресивних підходів щодо методів і засобів навчання й виховання особистості в сучасних позашкільних навчальних закладах. Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним працівникам, керівникам та педагогам позашкільних навчальних закладів різних профілів і типів, організаторам позакласної виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, пошукувачам. аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, бібліотечним працівникам — усім, кого цікавлять психолого-педагогічні та дидактичні засади навчання та виховання дітей.

Соціально-демографічні аспекти життя волинян: статистичний збірник / За ред. В.О. Грабаровської.- Луцьк, 2012.- 166 с.

Збірник пропонує Вашій увазі широкий вибір статистичних показників, що характеризують соціально-демографічні аспекти життя волинян у 2011 р. у порівняні з попередніми роками (більшість показників представлена за 2000, 2005, 2009-2011 рр.). Видання містить макроекономічні показники, дані демографічної ситуації, зайнятості та матеріальної забезпеченості населення, інформацію про охорону здоров’я та безпеку, освіту та культуру, пенсійне забезпечення, житлові умови та соціальну напругу.

Статистичний щорічник. Волинь 2012 / За ред. В. Ю. Науменка.- Луцьк, 2013.- 528 с.

У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Волині у 2012 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники регіонів України. Розрахований на широке коло читачів.

Німецько-український словник. Українсько-німецький словник: 250 000 + 220 000: два в одному томі: 470 000 од. пер. / Під заг. ред. Вячеслава Бусела. — К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2012.— 1584 с.

У словнику вказано основні значення німецьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Вперше в Німецько-українському словнику подано докладну інформацію про сучасну Реформу в німецькій орфографії. Також вперше подано німецький та український мануальний алфавіти для сурдоперекладу. Німецько-український та українсько-німецький словники містять разом понад 470000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник : 250 000 + 250 000 : два в одному томі: 500 000 од. пер. / Під заг. ред. В. Бусела. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2012— 1568 с.

У словнику вказано основні значення англійських та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови і словосполучення. Вперше подано англійський та український мануальні алфавіти для сурдоперекладу. Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний. Разом понад 500 000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів- професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

Французько-український словник. Українсько-французький словник : 220 000 + 210 000 : два в одному томі: 430 000 од. пер. / Під заг. ред. В. Бусела. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2012 —1104 с.

У словнику вказано основні значення французьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює основну термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний варіант перекладу; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Вперше у французько-українському словнику такого обсягу подано транскрипцію (вимову) кожного французького реєстрового слова і мануальні алфавіти французької та української мов для сурдоперекладу. Французько-український та українсько-французький словники містять разом понад 430 000 слів та словосполучень в одному томі. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців.

Герої — освітяни і науковці України / Упоряд.: O.A. Сай та ін. — 2-ге вид., перероб. — К.: Генеза, 2012. — 464 с.

Книга «Герої — освітяни і науковці України» — меморіальне видання про славних синів і доньок нашої Батьківщини — освітян і науковців, чиї ратні і трудові подвиги були удостоєні найвищих державних відзнак: Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, Герой України. Перед мільйонними читачами, студентською і учнівською молоддю постануть в одній книжці всі герої освітянсько-наукової галузі України.

Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина : путівник / авт. тексту: С. Л. Лаєвський та ін. — К. : Богдана, 2012. — 276 с. : іл.

Путівник запрошує шанувальників Кобзаря подорожувати шляхами Чернігівщини — у міста, містечка і села, що відвідував за своє життя великий син України. Подані у виданні розповіді стануть мандрівнику за гіда, а понад 1000 фотографій та ілюстрацій — зручним візуальним доповненням. Книга містить поради, які допоможуть здійснити подорож з легкістю і комфортом.

Удовиченко Л. М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л. М. Удовиченко; За заг. ред. Н. М. Кадоб’янської. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012, — 144 с.

Пропонований довідник зі світової літератури містить відомості про письменників світу. В ньому можна прочитати про міф і казку, античну літературу, літературу Давнього світу і Середніх віків, епохи Відродження і Просвітництва, мистецтво Нового часу. Для учнів, учителів, студентів, широкого кола читачів.

Кобернік С. Г. Географія : довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навч. закл. з тестовими завданнями : навчальний посібник / С. Г. Кобернік. P. Р. Коваленко / За ред. С. Г. Коберніка. — Видання четверте, виправлене та доповнене. — К.: Літера ЛТД, 2011. — 624 с.

У посібнику докладно подано теоретичний матеріал основних курсів шкільної географії для підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади та державної підсумкової атестації учнів (9 та 11 класів). Книга є сучасним навчально-методичним посібником для абітурієнтів та школярів, який враховує вимоги навчальних програм для зовнішнього тестування та іспитів з географії. Довідник містить програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії, за результатами якого відбувається зарахування у вищі навчальні заклади географічного та економічного профілів. Згідно з програмою матеріал посібника розподілено за 4 розділами: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Географія України», «Економічна і соціальна географія світу». Для зручності роботи з матеріалами довідника кожне питання розглядається окрмим блоком. До кожного питання пропонується орієнтовний план відповіді, перелік необхідних тематичних карт, висновок. У змісті вдало використані узагальнювальні таблиці, опорні схеми, картосхеми тощо. До кожного розділу подано тестові завдання для самоперевірки. У додану пропонуються визначення основних географічних понять. На форзацах розміщено найважливіші карти України та світу. Все це сприятиме швидкому та якісному повторенню значного за обсягом географічного матеріалу. У довіднику знайшли відображення новітні освітні технології та авторські методичні ідеї щодо вивчення шкільних курсів географії.

Бибик C. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик, Г. М. Сюта; за ред. С. Я. Єрмоленко; худож.-оформлювач О. С. Юхтман. — Харків: Фоліо, 2012. — 623 с. — (Б-ка держ. мови).

Словник містить близько 35 тисяч слів і словосполучень. Ці слова увійшли в українську мову в різні часи з різних мов. У словнику представлено іншомовні слова, що зустрічаються в повсякденному житті, а також терміни із різних галузей знань. Словникова стаття містить граматичну та стилістичну інформацію про запозичення, фіксує його значення, що склалися давно, а також ті, що розвинулися в останні роки. Новизну пропонованої лексикографічної праці визначає подання словотвірних можливостей кожного із запозичень, прикладів уживання слова. Словник розрахований на широке коло читачів.

Італійсько-український, українсько-італійський словник: 75 ООО слів. — Донецьк: TOB «Глорія Трейд». — 2012. — 608 с.

Даний словник містить більше 75 000 найуживаніших слів та словосполучень сучасної італійської та української мови. Словник охоплює загальновживану суспільно-політичну та побутову лексику, основи науково-технічної термінології, в ньому наведено багато фразеологічних зворотів і словосполучень, приказок та розмовних слів. Призначається для учнів шкіл, учителів, слухачів курсів іноземних мов, студентів, аспірантів та всіх, хто вивчає італійську мову самостійно.

Логіка : словник-довідник / авт.-уклад. М. Г. Тофтул. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 312 с. — (Серія «Nota bene»).

Словник містить визначення більше двох тисяч термінів традиційної і сучасної (класичної і некласичної) логіки, а також термінів і висловів, поданих давньогрецькою, латинською, англійською та іншими мовами. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто прагне ефективно переконувати співрозмовників в істинності своїх думок і поглядів, будувати доведення та спростування зі знанням законів і правил логіки.

Словник: Польсько-український. Українсько-польський / Уклад. 3. Ландовські — К.; Ірпінь. : ВТФ «Перун», 2011. — 848 с.

Словник містить понад 100 000 найбільш уживаних слів і словосполучень польської та української мов. Широко представлена суспільно-політична, науково-технічна, літературна та розмовна лексика. У Словнику вперше застосовано спрощену фонетичну транскрипцію мовою перекладу, що дає змогу українським і польським користувачам краще засвоїти фонетику, вимову, притаманну саме цим словам. Призначений для учнів старших класів, студентів, аспірантів, викладачів польської та української мов і всіх тих, хто вивчає мови й користується ними в повсякденному житті.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. 4-те вид., опрацьоване і доповн. Львів: БаК, 2012. −536 с.

Практичний словник синонімів української мови — це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 p., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом. Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів.

Заболотний В.В. Культура мовлення працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування: довідник-порадник на щодень / В.В. Заболотний, О.В. Заболотний.- К.: Літера ЛТД, 2013.- 224 с.

У книзі даються поради стосовно офіційно-ділового спілкування, вибору слів та їхніх форм. На конкретних прикладах показано, як зробити своє мовлення точним, логічним, багатим і доречним. Наводяться найпоширеніші помилки, які трапляються у професійному мовленні службовців, та даються рекомендації щодо усунення таких недоліків. Зосереджено увагу на складанні й оформленні організаційно-розпорядчих документів. Окремий розділ присвячено офіційним назвам організацій, їхніх підрозділів, керівних посад. Для працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також для тих, хто хоче вдосконалити своє мовлення.

Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Авт.-укл. С. О. Шапаренко. - 4-те вид., доп., зі змінами. - X.: Торсінг плюс, 2012 - 480 с.: іл.

У виданні приведений повний список видів, занесених до Червоної книги України (згідно з нормативним виданням 2009 p.), їх короткі описи, причини зникання, заходи та законодавчі підстави їх охорони. Четверте видання доповнене новітньою інформацією про поширення видів та ін. Окремий розділ присвячений залученню любителів природи до збереження рідкісних видів. Видання розраховане на державні та громадські установи та організації, навчальні заклади, широкі кола природокористувачів та активістів екологічного руху.

Біологія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: Навчально-методичний посібник. — 2-ге видання. — К.: Літера ЛТД, 2010. — 656 с.

Матеріал посібника-довідника викладено згідно з навчальною програмою загальноосвітньої середньої школи та програмою з біології для вступників до вищих навчальних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (2004 p.). Теоретичний навчальний матеріал кожного курсу супроводжується ілюстраціями, містить тестові завдання для самоконтролю, а також приклади розв’язування задач («Біологія людини», «Загальна біологія»).

Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька, В. Ф. Колесник та ін. За заг. ред. А. П. Коцура, В. П. Коцура, Н. В. Терес. — Київ-Чернівці: Книги — XXI, 2010. — 688 с.

Посібник містить 201 нарис про головні віхи життя і діяльності провідних діячів науки й культури. Засобами біографістики розкриваються видатні досягнення науки і культури України у XX столітті. Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів, учителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, а також всіх, хто цікавиться історією науки і культури України.

Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / уклали: Н. Г. Горголюк, І. А. Казімі-рова; за ред. В. М. Бріцина. — 2-е вид. випр. і допов. — К. Довіра, 2010. — 687 с. — Бібліогр. : с. 681-682.

Наведено основні вимоги до складання й оформлення документів, а також зразки найрізноманітніших ділових паперів — від особистих до вузькогалузевих. Уміщено відомості про діловий етикет та ділове листування. У додатках подано інформацію про офіційну Україну, а також про країни світу, правописні поради тощо. Для широких кіл ділової громадськості, майбутніх фахівців різних галузей.

Дивосвіт України : шкільний довідник-визначник дикої природи / уклад. О. А. Зайцева. — X. : ВД «ШКОЛА», 2011. — 240 с.

Книга містить систематизовану добірку статей про найбільш поширені в Україні та найцікавіші види рослин, грибів, лишайників і тварин. До всіх описаних видів є якісні ілюстрації. Приділено значну увагу рідкісним видам, народногосподарському значенню та охороні живої природи. Довідник буде цікавим і корисним для школярів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться живою природою.

Кульчицький С. В. Історія України : довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — К. : Літера ЛТД, 2011. — 528 с.

Довідник побудовано відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх шкіл та програми вступних іспитів до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України. Він також відповідає програмовим вимогам до зовнішнього оцінювання з історії України. Це дає змогу використовувати посібник і під час підготовки учнів загальноосвітніх шкіл до уроків історії України, і до підсумкових державних атестацій, а також до зовнішнього оцінювання та вступних іспитів до вищих навчальних закладів. У довіднику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення з позицій сучасної науки. Структура видання поєднує високу інформативність із простотою, логічністю й дохідливістю викладу. Текстовий матеріал належно ілюстрований. Довідник має карти до основних періодів історії України. Для зручності користування наприкінці книги розміщено покажчик назв основних подій, постатей, понять та термінів. Посібник стане в пригоді учням 7-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, абітурієнтам, студентам вищих навчальних закладів, учителям.

Хімія : довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник. — К. : Літера ЛТД, 2010.-464 с.

У навчально-методичному посібнику-довіднику викладено теоретичні основи загальної, неорганічної та органічної хімії в обсязі, необхідному для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен розділ посібника супроводжується тестовими завданнями, задачами, вправами для самоконтролю. Узагальнено зразки розв’язків розрахункових задач відповідно до шкільного курсу хімії, а також підвищеного рівня складності. Видання адресоване учням, абітурієнтам, учителям, студентам і всім тим, хто хоче поповнити свої знання з хімії.

Гоголєва Г. В. Німецька мова. Граматичний довідник. 5–11 класи.—X.: Ранок, 2011.— 400 с.

Довідник містить теоретичний матеріал за основними розділами німецької граматики, ілюстрований прикладами, та вправи для перевірки засвоєного, до яких у кінці посібника подані ключі. Може використовуватися як на уроках, так і під час самостійної роботи учнів удома. Для учнів 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їхнього профілю, вчителів німецької мови та всіх, хто вивчає німецьку.

Мелешко В. А. Українська література : довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. А. Мелешко, І. О. Радченко, О. М. Орлова, А. О. Панченков. — К.: Літера ЛТД, 2012. — 544 с.

Довідник з української літератури є першим в Україні виданням, що охоплює весь матеріал шкільної програми з цього предмета. У книзі подано інформацію про особливості літературно-мистецького життя кожного періоду, біографічні відомості про майстрів слова, ґрунтовний аналіз усіх творів, передбачених шкільною програмою, тлумачення теоретико-літературних понять. Принцип побудови видання — хронологічний (від літератури Київської Русі до сучасного літературного процесу). Окремими розділами представлено фольклор і творчість письменників української діаспори. Довідник стане в пригоді учням, учителям, студентам у процесі підготовки до навчальних занять, іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання.

Дияк О. В. Довідник для абітурієнтів та школярів з української мови : навч. посіб. / О. В. Дияк, В. М. Прудка. — К. : Літера ЛТД, 2010. — 408 с.

У пропонованому довіднику послідовно і системно подано основні теоретичні питання курсу української мови. Матеріал, який структуровано за темами й об’єднано в розділи, обрамлений стартовим та рейтинговим тестуванням. Особливу увагу зосереджено на питаннях культури мови, зокрема на вимогах до написання власного висловлення. Термінологічний апарат згруповано в алфавітній послідовності в додатку. Зміст довідника відповідає програмі середньої загальноосвітньої школи та програмі ЗНО. Видання рекомендовано учням загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та абітурієнтам, учителям і методистам, а також усім, хто прагне поліпшити рівень знань із сучасної української мови.

Нагору