Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

До 125-річчя від дня народження Антона Семеновича МакаренкаНа головну

«Виховання відбувається завжди, навіть тоді, коли вас немає вдома»

(А.С. Макаренко)


(До 125-річчя від дня народження Антона Семеновича Макаренка)

 

Макаренко Антон Семенович — український педагог, письмен­ник. Народився 13.03.1888 р. у м. Білопілля Сумської області. Після закінчення Кременчуцького місько­го училища і педагогічних курсів при ньому (1905), вчите­лював у містечку Крюкові і на станції Долинська (1911-1914). У 1914-1917 pp. навчався у Полтав­ському учительському інституті. Протягом трьох ро­ків завідував міським початковим училищем у м. Крюкові. З вересня 1920 р. був призначений керівником (фактично став організатором) тру­дової колонії для малолітніх правопорушників і безпритульних у с. Ковалівка під Полтавою. З бе­резня 1921 р. колонія носила ім’я М. Горького. З 1927 р. педагог поєднував роботу в колонії з організацією дитячої трудової кому­ни ім. Ф. Дзержинського у передмісті Харкова. У 1935-1937 pp. працював у Киє­ві заступником начальника відділу трудових ко­лоній Народного Комісаріату внутрішніх справ УРСР. У 1936 р. за сумісництвом керував коло­нією для неповнолітніх у м. Бровари під Києвом. З 1937 р. жив у Москві, займаючись літературною і суспільно-педагогічною діяльністю.

 

Макаренко створив наукову методику виховної роботи з дитя­чим колективом, поєднання навчання з про­дуктивною працею, моральним, фізичним і естетичним вихованням. Багато зробив для розвитку теорії сімейного виховання. У процесі перевиховання асоціальної молоді, до якої педагог підходив з гуманістичним прагненням знайти позитивні якос­ті і задіяти творчий потенціал, реалізував вихов­ний принцип «проектувати найкраще в людині». Розкрив педагогічну роль таких суспільних чинників, як середовище, колектив, сім’я у формуванні осо­бистості, встановив співвідношення мети й засо­бів виховання, зовнішніх і внутрішніх стимулів організації життя колективу й особи, окреслив ос­нови етичної концепції, яка базувалася на ідеї су­спільної відповідальності. Свій досвід і педагогічні погляди Макаренко виклав у творах «Марш 30-го року» (1932), «Педаго­гічна поема» (1932-1935), «Книга для бать­ків» (1937), «Прапори на баштах» (1938) та ін.

 

Зміст свого педагогічного досвіду Макаренко визначив принципом «якомога більше вимогливості до людини і якомога більше поваги до неї». Помер Антон Семенович від серцевого нападу в Москві 01 квітня 1939 р.

 

Педагогічна творчість Макаренка за своїм змістом стала органічною складовою реформаторських пошуків міжнародної педагогіки поч. XX ст., а Антона Макаренка визнано одним із класиків виховання світового рівня. Красномовне свідчення: на початку 2000 року Німецьке товариство наукової педагогіки внесло «Педагогічну поему» до списку 10 найвизначніших педагогічних книг ХХ століття.

 

Праці А.С. Макаренка

Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8-ми т. / А.С. Макаренко; Сост.: Л. Ю. Гордин, А.А. Фролов.- М.: Педагогика, 1983-1986.

Макаренко А.С. Избранные произведения: В 3-х т. / А.С. Макаренко; Редкол. Н.Д. Ярмаченко (пред.), Л.Н. Проколиенко, М.И. Мухин и др.- К.: Рад. школа, 1983-1984.

Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко; Ред. В.І. Ковальчук.- К.: Рад. школа, 1973.- 508 с.

Макаренко А.С. Методика виховної роботи.- К.: Рад. шк., 1990.- 366 с.

Макаренко А.С. Книга для родителей: К 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко / А.С. Макаренко; За ред. Ю.В. Василькова.- М.: Педагогика, 1988.- 304 с.

Макаренко А.С. С любовью и тревогой: Сборник / А.С. Макаренко; Сост., вступ. ст., прим. А.К. Губко.- К.: Изд-во УСХА, 1989.- 368 с.

Макаренко А.С. Воспитание гражданина / А.С. Макаренко; Сост. Р.М. Бескина, М.Д. Виноградова.- М.: Просвещение, 1988.- 304 с.

Макаренко А.С. Марш 30 года / А.С. Макаренко; Сост. и авт. коммент. В.Г. Бейлинсон .- М.: Просвещение, 1988.- 287 с.

 

Література про А.С. Макаренка

Спадщина А.С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991-2008 рр.: до 120-річчя від дня народження: біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. Наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. Держ. Пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; упоряд.: І.О. Іванова, Т.В. Лога . — К., 2008. — 182 с. — (Серія «Видатні педагоги світу»; Вип. 4).

А.С. Макаренко (1888-1939) // Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Уклад. О.О. Любар; За ред. В.Г. Кременя.- К.: Знання, 2005.- С. 431-445.

Макаренко Антон Семенович // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- С.471-472.

Макаренко Антон Семенович // Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С.У. Гончаренко.- Рівне: Волинські обереги, 2011.- С.268-269.

А.С. Макаренко // Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка.- К.: Вища школа, 1973.- С. 372-386.

Антон Семенович Макаренко. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / Упоряд. П.Г. Лисенко, І.С. Убийвовк.- К.: Рад. школа, 1978.- 160 с.

Ніжинський М.П. Життя і педагогічна діяльність А.С. Макаренка / М.П. Ніжинський .- К.: Рад. школа, 1967.- 304 с.

Педагогічно-меморіальний музей А.С. Макаренка. Путівник / Автор тексту П. Г. Лисенко.- Х.: Прапор, 1973.- 36 с.

Нежинский Н.П. А.С. Макаренко и педагогика школы / Н.П. Нежинский.- К.: Рад. школа, 1976.- 262 с.

Нежинский Н.П. А.С. Макаренко и современная школа / Н.П. Нежинский.- К.: Рад. школа, 1970.- 312 с.

Ярмаченко М.Д. Сучасність педагогічної спадщини А.С. Макаренка / М.Д. Ярмаченко .- К.: Т-во «Знання», 1988.- 48 с. — (Сер.7 «Педагогічна»; № 3).

Ярмаченко Н.Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А.С. Макаренко / Н.Д. Ярмаченко.- К.: Рад. шк., 1989.- 191 с.

Макаренко советует родителям / Сост. Е.С. Долгин .- М.: Знание, 1970.- 80 с.

Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко: книга для учителя / И.Ф. Козлов; Сост. и авт. вступ. ст. В.М. Коротов .- М.: Просвещение, 1987.- 159 с.

Костелянец Б. «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко / Б. Костелянец.- Л.: Худож. лит., 1977.- 112 с.

Кубраков Г.М. По заветам Макаренко: Кн. для учителя / Г.М. Макаренко.- М.: Просвещение, 1987.-120 с.

Павлова М.П. Педагогическая система А.С. Макаренко и современность / М.П. Павлова.- М.: Высш. школа, 1980.- 287 с.

 

А.С. Макаренко на сторінках періодики

— Ващенко Т.Г. Методологічні підходи А.С. Макаренка до дослідження педагогічних явищ // Педагогіка і психологія.- 1996.- № 1.- С. 25-29;

— Бех І.Д., Вознюк О.В., Левківський М.В. Деякі аспекти нової виховної парадигми (в контексті творчості А. С. Макаренка) // Педагогіка і психологія.- 2001.- № 1.- C. 5-17;

— Сметанський М. Проблема виховання особистості у колективі в теоретичній спадщині А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського // Рідна школа.- 2002.- № 8-9.- C. 16-18;

— Бойко А.М., Дем’яненко Н.М. Педагогічна спадщина А. Макаренка в контексті загальнопедагогічної підготовки вчителя // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 162-168;

— Ярмаченко М.Д. А. Макаренко і світова педагогіка ХХ ст. // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 5-12;

— Зязюн І.А., Кривонос І.Ф., Тарасевич Н.М. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка-вихователя // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 18-43;

— Гриценко Л.І. Ціннісні орієнтації в педагогіці А. Макаренка: ґенеза і сутність // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C.45-53;

— Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Концепція родинного виховання А. Макаренка і сучасність // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C.58-65;

— Пилипчук В.В. Дидактичний пошук А. Макаренка // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 71-76;

— Окса М.М. А. Макаренко про цілісність змісту педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 77-81;

— Фролов А.А. Концепція педагогіки А. Макаренка // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.-C. 95-102;

— Гриценко Л.І. А. Макаренко про гуманну роль соціуму в розвитку особистості // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.-C. 103-107;

— Синьов В.М. Вплив творчої спадщини А. Макаренка на розвиток вітчизняної та світової пенітенціарної педагогіки // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 128-132;

— Пащенко В.О. А. Макаренко. Релігія. Церква. Новий підхід до старої проблемии // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 137-146;

— Куторжевська Л.І., Шохін В.П. Творче використання педагогічного досвіду А. Макаренка в умовах школи-інтернату // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C.155-158;

— Хомич Л.О. Реалізація ідей А. Макаренка в системі психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 168-176;

— Дичек Н.П. Моральні цінності етики А. Макаренка в тлумаченні англомовних дослідників // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 176-183;

— Кривонос І.Ф. Педагогічні ідеї та досвід А. Макаренка в контексті світової педагогіки // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C. 185-188;

— Гриценко Л.И. Деятельностная основа педагогики А.С. Макаренко // Педагогика.- 2010.- № 8.- C. 79-84;

— Крамущенко Л.В. А. Макаренко в професійній долі польських педагогів // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- C.204-208;

— Данилова Л.О. А. Макаренко і світова педагогіка: проблеми музейного відображення // Педагогіка і психологія.- 1998.- № 1.- с.228-235;

— Илалтдинова Е.Ю. Наследие А.С. Макаренко в 1953 — середине 1970-х гг. // Педагогика.- 2011.-№ 7.- C. 93-101;

— Фролов А.А. Административное управление и самоуправление в педагогике А.С. Макаренко // Педагогика.- 2011.- № 10.- C.57-65;

— Илалтдинова Е.Ю. Наследие А.С. Макаренко: производственный труд учащихся // Народное образование.-2011.-№ 5.- C.90-94;

— Никольская Н. Сторонники трудового воспитания продолжают дело своего великого учителя. ІХ Международный конкурс трудовых школ имени А.С. Макаренко // Народное образование.- 2011.- № 6.- C. 91-96;

— Кушнир А.М., Аксенов С.И. Школьный мини-технопарк в опыте А.С. Макаренко // Народное образование.- 2012.- № 2.- C. 73-81;

— Фролов А.А., Илалтдинова Е.Ю. Приоритеты педагогики А.С. Макаренко: освоение наследия // Народное образование .- 2012.- № 5.- C. 267-272;

— Илалтдинова Е.Ю. Наследие А.С. Макаренко в отечественной педагогике: направления освоения и разработки // Народное образование .- 2012.- № 6.- C. 229-235;

— Аксенов С.И. Педагогизация детско-взрослого производства в опыте А.С. Макаренко // Народное образование.- 2012.- № 7.- C. 255-258;

 

Нагору