Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Журнал «Педагогічний пошук»На головну

 

«Педагогічний пошук»

 

Головний редактор Олешко Петро Степанович.

Відповідальний редактор Рубльова Наталія Олександрівна.

Літературний редактор Гребенюк Віктор Іванович.

Технічний редактор Гаврилюк Любов Іллівна.

Коректори Шевчук Галина Зиновіївна, Гребенюк Марина Павлівна.

 

 Правила оформлення та подання авторських оригіналів у науково-методичний вісник "Педагогічний пошук"

Основні вимоги до написання наукової статті

Основні вимоги до оформлення науково-методичних матеріалів з точних дисциплін

Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими стандартами

 

Науково-методичний вісник Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти адресований усім, хто виховує і вчиться, чи любить освіту, або просто цікавиться проблемами української національної школи. Видається щоквартально з березня 1994 року.

Видання твориться за активної участі науковців, керівників і працівників шкіл, позашкільних навчальних закладів, освітніх установ області.

Його редактори: 1994-2008 рр. — Лідія Петрівна Вегера, з 2008 р. — Віктор Іванович Гребенюк.

Головні теми «Педагогічного пошуку» — модернізація освіти, творчі досягнення педагогів Волині, профтехосвіта, управлінська діяльність, школи нового типу, сільська школа, краєзнавство, особливості сучасного освітнього процесу — висвітлюються у наукових та методичних матеріалах.

 

Видання має загальнодержавну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22420-12320 ПР від 31.10.2016) та міжнародний номер періодичного видання (ISSN 2073-624Х).

Журнал виходить із електронним доповненням на сайті інституту, куди вміщуємо багатоілюстровані методичні матеріали, відеоуроки вчителів - переможців конкурсу «Учитель року» (різних номінацій) тощо.

 

Статті часопису систематично розміщуються на сайті наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 

Видання стало одним зі шляхів зближення педагогічної науки з практикою, допомагає педагогічним працівникам у розв’язанні нагальних проблем із науково обґрунтованих позицій. «Педагогічний пошук» твориться за активної участі науковців, керівників і працівників шкіл, позашкільних навчальних закладів, освітніх установ області. На сторінках журналу висвітлюються результати теоретичних і практичних досліджень запровадження педагогічних інновацій у навчальний процес. Видання знайомить освітян не лише з творчим доробком кращих педагогів-новаторів, а й з дослідженнями науковців — працівників Інституту, інших вищих навчальних закладів України.

 

Часопис уміщує управлінські рішення різних рівнів, офіційні повідомлення, пропагує нові педагогічні ідеї й технології, висвітлює досягнення учнів на олімпіадах, турнірах, конкурсах. На його сторінках учителі й керівники освітніх установ знайдуть необхідну науково-методичну інформацію з найбільш актуальних проблем модернізації школи, реалізації Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, оновленні змісту освіти. Анкетування, проведене соціологічною лабораторією Інституту, відгуки педагогів дають підстави стверджувати, що журнал слугує підвищенню фахової майстерності вчителя, керівника.

 

Запрошуємо Вас до співпраці, діалогу на сторінках вісника. Плануємо й надалі пропагувати нові педагогічні ідеї, ділитися досвідом талановитих учителів.

 

Правила оформлення та подання авторських оригіналів у журнал

Затверджено вченою радою ВІППО (протокол № 5 від 22.11.2012 р.)

1. До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали: наукові (практичні) статті, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці науково-практичного журналу. Статті, підготовлені студентами, здобувачами, аспірантами, приймаються лише з рецензією за підписом наукового керівника; педагогами-практиками — з витягом рекомендації до друку методичного об’єднання тощо.

Авторський оригінал подається в одному примірнику (на білому папері формату А4 з одного боку аркуша) разом з електронним варіантом статті (назва файлу — прізвище автора). Оригінал має бути представлений українською мовою, паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний електронному варіанту. Відповідальність за точність цитат, прізвищ, даних, дотримання авторського права несе автор.

2. Відомості про автора (-ів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь та звання, місце роботи, посада, місто, телефон, ел. пошта.

3. До друку приймаються лише ті матеріали, на яких проставлено індекс УДК (окрім рецензій, на яких проставляти індекс не потрібно).

4. Послідовність розміщення матеріалу статті: назва рубрики, для якої призначається стаття (якщо рубрики не вказано, то редакція визначає її на власний розсуд), індекс УДК, ім’я та прізвище автора (-ів), посада, звання, науковий ступінь, назва статті, анотація (не більше 75 слів) та ключові слова українською мовою, текст статті, список використаної літератури згідно з ДСТУ 8302:2015, ті ж анотація і ключові слова англійською мовою. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 10 с., ураховуючи таблиці, ілюстрації, список використаної літератури. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення вченої ради.

 

5. Заголовок статті має бути коротким (не більше 11 слів) й конкретно розкривати тему.

 

6. Вимоги до оформлення:

  • Текст має бути складений у текстовому редакторі Microsoft Word (версії 97, 2000, 2003, 2010, XP). Шрифт - Times New Roman, кегль тексту статті - 12. Поля таких розмірів: праве - 10мм, верхнє, нижнє і ліве - 20мм. Міжрядковий інтервал - півтора. Абзац - 0,75 см.
  • Не використовуйте примусовий та ручний перенос слів. Автоматично встановлюйте заборону висячих рядків. Не встановлюйте відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками. Слова мають бути розділені лише одним проміжком, сторінки пронумеровані в нижньому правому куті. Посилання на використану літературу в тексті позначаються числами у квадратних дужках (перше число - номер позиції, друге - сторінки, напр. [12, 306]).
  • Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де є посилання на них. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який наводиться в окремому рядку по центру перед нею. Перед заголовком також в окремому рядку справа наводиться слово «Таблиця» та її порядковий номер (арабськими цифрами). Примітки та виноски до таблиць потрібно друкувати під ними. Розмір таблиць по горизонталі - 80 або 170мм, розмір кегля тексту таблиці - не більше 9. Таблиці виконуються на білому фоні.
  • Фотографії вміщуються в тексті після посилання на них, а також подаються окремими файлами у форматі JPEG з розподільною здатністю не менше, ніж 300dpi.
  • У разі подання оригіналів ілюстрацій на папері фотографії мають бути чіткими та контрастними, інші ілюстрації ретельно виконані чорною тушшю. На звороті кожної зазначають порядковий номер, у разі необхідності - «верх», «низ».
  • Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо) в електронному форматі мають бути виконані в чорно-білому варіанті або у відтінках сірого; фон - білий, без рамки. Розміри ілюстрацій: по горизонталі - 80 або 170мм; по вертикалі - не більше 230мм. Розмір кегля тексту, що вміщений в ілюстраціях, - не більше 8. Підписи мають бути набрані окремо від самого рисунка, безпосередньо під ним і починатися зі слова «Рисунок» та його порядкового номера (арабськими цифрами).

 

 

У редакцію необхідно представити:

  • роздрукований текст статті;
  • електронний варіант статті;
  • відомості про автора (-ів) (наокремому аркуші).

 

Файли з текстом статті, відомостями про авторів, ілюстративний матеріал надсилайте електронною поштою на адреси: izo@vippo.org.ua


До уваги авторів

Авторський оригінал повинен бути завершеним твором і не може доопрацьовуватись автором після прийняття редакцією.

Статті, що не відповідають викладеним вимогам, редакцією не приймаються. Оригінали, не прийняті до опублікування, авторам не повертаються.

Редакція має право робити редакційні правки, які не впливають на смисл тексту.

У разі необхідності автор може бути запрошений до редакції для ознайомлення з коректурою або з цією метою електронною поштою йому відправляється матеріал.

 

Одержувати журнал Ви можете в Інституті, кабінет № 1 (1 поверх, вхід через актовий зал), пред’явивши документ про оплату.

 

Передплата

Періодичність виходу - один раз на квартал.

Вартість передплати на 2020 рік (4 номери) - 256 грн.

Кошти просимо переказувати: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти р/р UA 418201720314221001201034390 у ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 02139699 з поміткою - За «Педагогічний пошук», і назва організації, яка здійснює передплату.

 

Координати

Додаткову інформацію про журнал можна отримати за телефоном (0332) 72-16-41 та електронною адресою izo@vippo.org.ua

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (105) / 2020

Електронний додаток «Педагогічний пошук» 1 (105) / 2020

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (104) / 2019

Електронний додаток «Педагогічний пошук» 4 (104) / 2019

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (103) / 2019

Електронний додаток «Педагогічний пошук» 3 (103) / 2019

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (102) / 2019

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (101) / 2019

Електронний додаток «Педагогічний пошук» 1 (101) / 2019

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (100) / 2018

Електронний додаток «Педагогічний пошук» 4 (100) / 2018

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (99) / 2018

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (98) / 2018

Електронний додаток «Педагогічний пошук» 2 (98) / 2018

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (97) / 2018

Електронний додаток «Педагогічний пошук» 1 (97) / 2018

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (96) / 2017

Електронний додаток «Педагогічний пошук» 4 (96) / 2017

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (95) / 2017

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (94) / 2017

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (93) / 2017

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (92) / 2016

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (91) / 2016

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (90) / 2016

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (89) / 2016

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (88) / 2015

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (87) / 2015

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (86) / 2015

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (85) / 2015

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (84) / 2014

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (82) / 2014

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (81) / 2014

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (80) / 2013

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (79) / 2013

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (78) / 2013

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (77) / 2013

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (76) / 2012

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (75) / 2012

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (74) / 2012

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (73) / 2012 

 

Національна бібліотека України імені В. І. ВернадськогоВідповідальна за зміст сторінки Рубльова Наталія Олександрівна

Нагору