Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Журнал «Педагогічний пошук»На головну

«Педагогічний пошук»

 

Засновник і видавець — Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Назва видання: Педагогічний пошук

Паралельна назва журналу за ISSN: Педагогічний пошук

Скорочена назва за ISSN:

Рік заснування: 1994

ISSN (Print) 2073-624Х

ISSN (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22420-12320 ПР від 31.10.2016

Галузь науки: педагогіка

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська

Проблематика:

управлінські рішення різних рівнів, офіційні повідомлення, нові педагогічні ідеї й технології, досягнення учнів на олімпіадах, турнірах, конкурсах, науково-методична інформація з найбільш актуальних проблем модернізації школи, реалізація Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, оновлення змісту освіти, реалізація Концепції Нової української школи.

 

Поточний випуск: «Педагогічний пошук» 3 (107) / 2020

Архіви випусків

 

Рубрики журналу:

 

 • Ювілейні дати;
 • Наукові публікації;
 • Методичні публікації;
 • Управлінська діяльність. Наука і практика;
 • Модернізація освіти: наука і практика;
 • Обдаровані діти;
 • Творчі сходинки педагогів Волині;
 • На допомогу вчителю;
 • Вчимося, щоб вчити;
 • Позашкілля.

 

 

Редакція

Головний редактор

П. С. Олешко, кандидат історичних наук, доцент, директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

Члени редакційної колегії

Г. В. Бондаренко, кандидат історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

В. В. Вітюк, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної та навчальної діяльності

В. Г. Грановський, кандидат педагогічних наук, голова Волинської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

В. І. Гребенюк, літературний редактор науково-методичного вісника

О. Й. Дем’янюк, доктор історичних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної діяльності

В. В. Кінах, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології

А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології

O. П. Муляр, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

Л. К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор

О. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти

P. М. Пріма, доктор педагогічних наук, професор

Н. С. Пушкар, викладач Луцького педагогічного коледжу, народний учитель України

О. С. Семенов, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології

Н. О. Смолюк, доктор педагогічних наук, професор

М. О. Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти

Н. М. Ткачук, кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової та міжнародної діяльності

Т. В. Трачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

Н. В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти

Контакти

Адреса редакційної колегії:
вул. Винниченка, 31,
м. Луцьк, 43006
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Телефон (0332) 24-22-35,
ел. пошта: izo@vippo.org.ua

 

Відповідальний редактор Н. О. Рубльова

 

Пам’ятка автору

Декларація відкритого доступу:

Політика відкритого доступу: журнал надає негайний відкритий доступ до його змісту та всіх матеріалів на принципі, згідно з яким дослідження, вільно доступні для громадськості, що сприяє більш глобальному обміну знанням. Повний текст доступу до наукових статей журналу представлений на офіційному веб-сайті в розділі Архіви.

 

 

Правила оформлення та подання авторських оригіналів у журнал

Затверджено Вченою радою ВІППО (протокол № 7 від 30.12.2020 р.)

1. До друку приймаються не опубліковані раніше матеріали: наукові (практичні) статті, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці науково-методичного журналу. Статті, підготовлені студентами, здобувачами, аспірантами, приймаються лише з рецензією за підписом наукового керівника; педагогами-практиками — з витягом рекомендації до друку методичного об’єднання тощо.

Авторський оригінал подається в одному примірнику (на білому папері формату А4 з одного боку аркуша) разом із електронним варіантом статті (назва файлу — прізвище автора). Оригінал має бути представлений українською мовою, паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний електронному. Відповідальність за точність цитат, прізвищ, даних, дотримання авторського права несе автор.

2. Відомості про автора (-ів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь та звання, місце роботи, посада, місто, телефон, ел. пошта.

3. До друку приймаються лише ті матеріали, на яких проставлено індекс УДК (окрім рецензій, на яких проставляти індекс не потрібно).

4. Послідовність розміщення матеріалу статті: назва рубрики, для якої призначається стаття (якщо рубрики не вказано, то редакція визначає її на власний розсуд), індекс УДК, ім’я та прізвище автора (-ів), посада, звання, науковий ступінь, назва статті, анотація (не більше 75 слів) та ключові слова українською мовою, текст статті, список використаної літератури згідно з ДСТУ 8302:2015, ті ж анотація і ключові слова англійською мовою. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 10 с., ураховуючи таблиці, ілюстрації, список використаної літератури. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення Вченої ради.

5. Заголовок статті має бути коротким (не більше 10 слів) і конкретно розкривати тему.

6. Вимоги до оформлення:

o Текст має бути складений у текстовому редакторі Microsoft Word (версії, 2000, 2003, 2007, 2010). Гарнітура — Times New Roman, кегль тексту статті — 12. Поля таких розмірів: праве — 10 мм, верхнє, нижнє і ліве — 20 мм. Міжрядковий інтервал — півтора. Абзац — 0,75 см.

o Не використовуйте примусовий та ручний переноси слів. Автоматично встановлюйте заборону завислих рядків. Не встановлюйте відступ (абзац) першого рядка табуляцією чи декількома проміжками. Слова мають бути розділені лише одним проміжком, сторінки пронумеровані в нижньому правому куті. Посилання на використану літературу в тексті позначаються числами у квадратних дужках (перше число — номер позиції, друге — сторінки, напр.: [12, с. 306]).

o Таблиці подаються безпосередньо в тексті після абзаців, де є посилання на них. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який наводиться в окремому рядку по центру перед нею. Перед заголовком також в окремому рядку справа наводиться слово «Таблиця» та її порядковий номер (арабськими цифрами). Примітки та виноски до таблиць потрібно друкувати під ними. Розмір таблиць по горизонталі — 80 або 170 мм, кегль тексту таблиці — не більше 9. Таблиці виконуються на білому фоні.

o Фотографії вміщуються в тексті після посилання на них, а також подаються окремими файлами у форматі JPEG із розподільною здатністю не менше 300 dpi.

o Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо) в електронному форматі мають бути виконані в чорно-білому варіанті або у відтінках сірого; фон — білий, без рамки. Розміри ілюстрацій: по горизонталі — 80 або 170 мм; по вертикалі — не більше 230 мм. Кегль тексту в ілюстраціях — не більше 8. Підписи мають бути набрані окремо від самого рисунка, безпосередньо під ним і починатися зі слова «Рисунок» та його порядкового номера (арабськими цифрами).

 

У редакцію необхідно представити:

 • електронний варіант статті;
 • відомості про автора (-ів) (на окремому аркуші).

 

Файли з текстом статті, відомостями про авторів, ілюстративний матеріал надсилайте електронною поштою на адресу: izo@vippo.org.ua

 

До уваги авторів

Авторський оригінал повинен бути завершеним твором і не може доопрацьовуватись автором після прийняття редакцією.

Статті, що не відповідають викладеним вимогам, редакцією не приймаються. Оригінали, не прийняті до опублікування, авторам не повертаються.

Редакція має право робити редакційні правки, які не впливають на смисл тексту.

У разі необхідності автор може бути запрошений до редакції для ознайомлення з коректурою або з цією метою електронною поштою йому відправляється матеріал.

Редакційна політика і процес рецензування ґрунтуються на високих етичних та професійних стандартах. Принципи рецензування: прозоре, незалежне і високофахове рецензування. Редакція журналу вживає заходи для забезпечення високих етичних та професійних стандартів на основі Принципів прозорості та найкращої практики в науковому видавництві.

 

В Інтернеті представлений з 2011 року на сайті наукової періодики Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 

Журнал індексується у всеукраїнських каталогах і бібліотеках:

Міністерство юстиції України;

Книжкова палата України;

Національна парламентська бібліотека;

Одеська національна наукова бібліотека;

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського;

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського;

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка;

Державна науково-технічна бібліотека України;

Львівська державна наукова бібліотека ім. В. Стефаника.Відповідальна за зміст сторінки Рубльова Наталія Олександрівна

Нагору