Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Проректори ВІППОНа головну

Проректор з науково-методичної роботи

Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Телефон: (0332) 24-24-84

Електронна адреса: vituk3@ukr.net 

Коло наукових інтересів: андрагогічні особливості підготовки педагогів у системі післядипломної освіти; інноваційні технології професійного розвитку педагогів; гуманізація навчання й освітнього середовища; особливості управління процесом комунікації у сучасному закладі освіти; управління змінами в освітніх організаціях.

 

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (ДК № 009458 від 14.02.2001 р.).

Доцент кафедри педагогіки та психології (02ДЦ № 011508 від 16.02.2006 р.).

Тема дисертації: «Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти».

 

Посадові обов’язки:

 • організація та координація науково-методичної роботи структурних підрозділів Інституту;
 • координація діяльності методичних служб області щодо науково-методичної роботи з педагогами в міжкурсовий період та науково-методичного супроводу інноваційної діяльності;
 • організація проведення інноваційних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період;
 • координація проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників;
 • координація та науково-методичний супровід реалізації всеукраїнських проектів;
 • координація проведення атестації педагогічних працівників Інституту;
 • координація діяльності шкіл фахової майстерності, молодого педагога, авторських лабораторій, вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо;
 • організація та координація дослідно-експериментальної діяльності в навчальних закладах області;
 • організація роботи з обміну досвідом з іншими інститутами післядипломної педагогічної освіти;
 • планування і контроль підготовки й видання науково-методичної літератури;
 • координація проведення та участі у виставках (виставках-презентаціях) з метою популяризації творчих досягнень педагогів;
 • організація роботи вченої та науково-методичної ради Інституту;
 • координація роботи щодо укладання плану роботи на календарний рік;
 • координація роботи щодо підготовки річного звіту Інституту.

 Проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти

Дем’янюк Олександр Йосипович, доктор історичних наук, професор

 

Електронна адреса: adem51@ukr.net


Коло наукових інтересів: управлінські та інформаційні аспекти діяльності навчальних закладів; цивілізаційна модель і гуманітарна освіта військово-політична історія України ХХ ст.; воєнна історія Волинського краю.

 

Наука:

— 2004 р. — кандидат історичних наук за спеціальністю 20.02.22 — військова історія.

Тема дисертації: «Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни».

- 2005 р. — Відмінник освіти України.

- 2007 р. — доцент кафедри гуманітарних наук.

- 2013 р. — доктор історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Тема дисертації: «Волинь у військово-політичних процесах Української революції 1917-1921 рр.».

- 2015 р. — професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

 

Посадові обов’язки:

 • керівництво, координація роботи кафедр, відділів та окремих працівників щодо організації навчального процесу;

 • координація діяльності відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти;

 • контроль за дотриманням періодичності й термінів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів з урахуванням порядку атестації фахівців;

 • координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо виконання планів підвищення кваліфікації педагогів та здійснення моніторингових досліджень;

 • здійснення нагляду за правильним і своєчасним проведенням усіх форм навчальних занять, їх якістю;

 • аналіз і узагальнення навчальної документації структурних підрозділів Інституту;

 • вирішення з іншими структурними підрозділами інституту питань, що впливають на ефективність та якість здійснення навчального процесу;

 • контроль за виконанням планів курсів підвищення кваліфікації;

 • затвердження плану і графіка роботи відділу ЗНО і моніторингу якості освіти;

 • контроль за розробкою і виконанням моніторингових досліджень та експертизи стану системи загальної середньої освіти;

 • координація підготовки звіту про виконання навчальної роботи та здійснення моніторингових досліджень за рік

 


Проректор з наукової роботи

Ткачук Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук

 

Телефон: (0332) 77-08-25

Електронна адреса: nadiatkachuk4@gmail.com

 

 

Коло наукових інтересів: інноваційна педагогічна діяльність, інноваційне освітнє середовище, освітнє середовище профільної школи, підготовка вчителя до роботи в профільній школі, компетентнісний підхід в організації навчально-виховного процесу.

 

Тема дисертації: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти» (13.00.04 — теорія і методика професійної освіти).

 

Посадові обов’язки:

 

 • організація наукових досліджень з проблем освіти, педагогічної, психологічної та суміжнихіз ними наук;
 • координація створеннянаукового продукту за результатами наукових досліджень (монографії, підручники, довідники, посібники, звіти тощо) та розробки методичних документів з впровадження науково-дослідних розробок у практичну діяльність закладів освіти;
 • керівництво та координація роботи структурних підрозділів та окремих працівників щодо виконання планів досліджень з наукової теми Інституту;
 • сприяння поширенню та обміну науковими здобутками шляхом публікації результатів наукових досліджень, організації, проведення та участі у наукових заходах;
 • координація наукової співпраці з вищими навчальними закладами;
 • координація міжнародної діяльності Інституту;
 • організація спільних наукових проектів з пріоритетних напрямів розвитку освіти, наукової роботи за грантами міжнародних та іноземних фондів, контрактами з іноземними організаціями;
 • науково-методичний супровід розвитку та впровадження інноваційних форм залучення дітей та учнівської молоді до наукової і науково-дослідницької діяльності;
 • науково-організаційне керівництво роботи з обдарованими дітьми, проведення олімпіад та конкурсів з базових дисциплін;
 • організація та контроль за підвищенням кваліфікації науково-педагогічнихі наукових працівників Інституту;
 • координація роботи щодо укладання плану наукової роботи на календарний рік;
 • координація підготовки звіту про виконання плану наукової роботи за рік.

 

Проректор з адміністративно-господарчої частини

Бакалейко Микола Олександрович


Телефон: (0332) 72-20-81

 

Посадові обов’язки:

 

 • забезпечення господарської діяльності Інституту;
 • відповідальність за матеріальні цінності, майно, інвентар, регулярне проведення їх інвентаризації у встановленому законодавством порядку;
 • забезпечення працівників Інституту канцелярським приладдям, предметами господарського призначення тощо;
 • забезпечення якісної і своєчасної підготовки матеріально-технічної бази Інституту до навчального року;
 • відповідальність за проведення якісних ремонтних робіт, відповідність оплати обсягу і якості виконаних робіт;
 • поточний контроль за господарським обслуговуванням, використанням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, аудиторій, гуртожитку та інших приміщень, виходячи з вимог норм і правил безпеки життєдіяльності;
 • контроль за раціональними витратами енергоресурсів та іншого майна Інституту;
 • керівництво й організація робіт з благоустрою та озеленення території Інституту;
 • координація та облік роботи технічного й обслуговуючого персоналу;
 • забезпечення дотримання вимог охорони праці під час експлуатації приміщень Інституту, технологічного та енергетичного обладнання, періодичного їх огляду й поточного ремонту;
 • забезпечення дотримання вимог техніки безпеки під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території Інституту;
 • забезпечення дотримання норм пожежної безпеки будівель та справності засобів пожежогасіння;
 • забезпечення проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, регулярне випробування і відповідне підтвердження справності водонагрівних котлів, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності;
 • організація не менш як один раз на п’ять років розробки інструкцій з охорони праці для технічного персоналу;
 • організація навчання, проведення інструктажів на робочому місці технічного й обслуговуючого персоналу, забезпечення обладнання куточка безпеки життєдіяльності;
 • забезпечення відповідно до поданих заявок спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників Інституту;
 • забезпечення обліку, зберігання протипожежного обладнання, прання і знезараження засобів індивідуального захисту.

 

 
Нагору