Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Заступники директора ВІППОНа головну

Заступник директора з науково-методичної та навчальної діяльності

Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Телефон: (0332) 24-24-84

Електронна адреса: v.vitiuk@vippo.org.ua 

Коло наукових інтересів: андрагогічні особливості підготовки педагогів у системі післядипломної освіти; інноваційні технології професійного розвитку педагогів; гуманізація навчання й освітнього середовища; особливості управління процесом комунікації у сучасному закладі освіти; управління змінами в освітніх організаціях.

 

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (ДК № 009458 від 14.02.2001 р.).

Доцент кафедри педагогіки та психології (02ДЦ № 011508 від 16.02.2006 р.).

Тема дисертації: «Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти».

 

Посадові обов’язки:

 

 • Організовує та координує науково-методичну та навчальну діяльність структурних підрозділів Інституту.
 • Забезпечує організацію підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів установ освіти області.
 • Координує впровадження Концепції «Нова українська школа» в області та підвищення кваліфікації педагогів Нової української ніколи.
 • Координує та організовує професійний розвиток педагогів у міжатестанійний період, шкіл фахової майстерності, молодого педагога, авторських лабораторій.
 • Координує діяльність методичних служб області щодо науково-методичної роботи з педагогами в міжатестанійний період.
 • Координує проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників.
 • Координує роботу щодо вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
 • Координує проведення та участь у виставках (виставках- презентаціях).
 • Організовує та координує роботу науково-методичної ради Інституту.
 • Координує діяльність структурних підрозділів з питань інклюзивної освіти.
 • Забезпечує підготовку зведеного звіту роботи Інституту за рік відповідно до підпорядкованих напрямів діяльності.
 • Координує роботу щодо укладання плану роботи Інституту на календарний рік.

 Заступник директора з наукової та міжнародної діяльності

Ткачук Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук

 

Телефон: (0332) 77-08-25

Електронна адреса: n.tkachuk@vippo.org.ua

 

 

Коло наукових інтересів: інноваційна педагогічна діяльність, інноваційне освітнє середовище, освітнє середовище профільної школи, підготовка вчителя до роботи в профільній школі, компетентнісний підхід в організації навчально-виховного процесу.

 

Тема дисертації: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти» (13.00.04 — теорія і методика професійної освіти).

 

Посадові обов’язки:

 

 • Координує науково-дослідну та інноваційну діяльність Інституту.
 • Координує та здійснює науково-методичний супровід реалізації всеукраїнських та регіональних проектів.
 • Координує та здійснює науково-методичний супровід дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти області.
 • Координує міжнародну діяльність Інституту.
 • Координує роботу структурних підрозділів та окремих працівників щодо виконання науково-дослідних тем.
 • Організовує та координує роботу вченої ради Інституту.
 • Координує створення наукового продукту за результатами наукових досліджень.
 • Забезпечує підготовку зведеного плану роботи Інституту відповідно до підпорядкованих напрямів діяльності.
 • Забезпечує підготовку зведеного звіту роботи Інституту за рік відповідно до підпорядкованих напрямів діяльності.

 

Заступник директора з науково-педагогічної діяльності

Дем’янюк Олександр Йосипович, доктор історичних наук, професор

 

Електронна адреса: o.demianiuk@vippo.org.ua


Коло наукових інтересів: управлінські та інформаційні аспекти діяльності навчальних закладів; цивілізаційна модель і гуманітарна освіта військово-політична історія України ХХ ст.; воєнна історія Волинського краю.

 

Наука:

— 2004 р. — кандидат історичних наук за спеціальністю 20.02.22 — військова історія.

Тема дисертації: «Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни».

- 2005 р. — Відмінник освіти України.

- 2007 р. — доцент кафедри гуманітарних наук.

- 2013 р. — доктор історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Тема дисертації: «Волинь у військово-політичних процесах Української революції 1917-1921 рр.».

- 2015 р. — професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

 

Посадові обов’язки:

 

 • Координує науково-методичний супровід організаційних форм проведення учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів).
 • Координує організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень.
 • Відповідає за підготовку ліцензійних матеріалів у сфері вищої освіти.
 • Відповідає за атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Інституту.
 • Координує формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону (науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти; впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот).
 • Координує реалізацію завдань щодо медійної компетентності, національно-патріотичного виховання, краєзнавчої роботи.
 • Координує напрям музейної педагогіки та діяльність музеїв освіти Волинської області.
 • Координує роботу щодо підготовки річного звіту Інституту.
 • Забезпечує підготовку зведеного плану роботи Інституту відповідно до підпорядкованих напрямів діяльності.

 

 


Заступник директора з господарської діяльності


Бакалейко Микола Олександрович


Телефон: (0332) 72-20-81
Електронна адреса: m.bakaleiko@vippo.org.ua

 

Посадові обов’язки:

 

 • забезпечення господарської діяльності Інституту;
 • відповідальність за матеріальні цінності, майно, інвентар, регулярне проведення їх інвентаризації у встановленому законодавством порядку;
 • забезпечення працівників Інституту канцелярським приладдям, предметами господарського призначення тощо;
 • забезпечення якісної і своєчасної підготовки матеріально-технічної бази Інституту до навчального року;
 • відповідальність за проведення якісних ремонтних робіт, відповідність оплати обсягу і якості виконаних робіт;
 • поточний контроль за господарським обслуговуванням, використанням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, аудиторій, гуртожитку та інших приміщень, виходячи з вимог норм і правил безпеки життєдіяльності;
 • контроль за раціональними витратами енергоресурсів та іншого майна Інституту;
 • керівництво й організація робіт з благоустрою та озеленення території Інституту;
 • координація та облік роботи технічного й обслуговуючого персоналу;
 • забезпечення дотримання вимог охорони праці під час експлуатації приміщень Інституту, технологічного та енергетичного обладнання, періодичного їх огляду й поточного ремонту;
 • забезпечення дотримання вимог техніки безпеки під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території Інституту;
 • забезпечення дотримання норм пожежної безпеки будівель та справності засобів пожежогасіння;
 • забезпечення проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, регулярне випробування і відповідне підтвердження справності водонагрівних котлів, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності;
 • організація не менш як один раз на п’ять років розробки інструкцій з охорони праці для технічного персоналу;
 • організація навчання, проведення інструктажів на робочому місці технічного й обслуговуючого персоналу, забезпечення обладнання куточка безпеки життєдіяльності;
 • забезпечення відповідно до поданих заявок спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників Інституту;
 • забезпечення обліку, зберігання протипожежного обладнання, прання і знезараження засобів індивідуального захисту.

 

 
Нагору