Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Заступники директора ВІППОНа головну

Заступник директора з науково-методичної та навчальної діяльності

Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Телефон: (0332) 24-24-84

Електронна адреса: v.vitiuk@vippo.org.ua 

Коло наукових інтересів: андрагогічні особливості підготовки педагогів у системі післядипломної освіти; інноваційні технології професійного розвитку педагогів; гуманізація навчання й освітнього середовища; особливості управління процесом комунікації у сучасному закладі освіти; управління змінами в освітніх організаціях.

 

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (ДК № 009458 від 14.02.2001 р.).

Доцент кафедри педагогіки та психології (02ДЦ № 011508 від 16.02.2006 р.).

Тема дисертації: «Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти».

 

Посадові обов’язки:

 

 • Організовує та координує науково-методичну та навчальну діяльність структурних підрозділів Інституту.
 • Забезпечує організацію підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів установ освіти області.
 • Координує впровадження Концепції «Нова українська школа» в області та підвищення кваліфікації педагогів Нової української школи.
 • Координує та організовує професійний розвиток педагогів у міжатестаційний період, шкіл фахової майстерності, молодого педагога, авторських лабораторій.
 • Координує проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників.
 • Координує роботу щодо вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
 • Координує проведення та участь у виставках (виставках-презентаціях).
 • Організовує та координує роботу науково-методичної ради Інституту.
 • Організовує та координує роботу Вченої ради Інституту.
 • Координує діяльність структурних підрозділів з питань інклюзивної освіти.
 • Координує та здійснює науково-методичний супровід реалізації всеукраїнських та регіональних проєктів.
 • Координує міжнародну діяльність Інституту.
 • Координує роботу щодо укладання зведеного плану роботи Інституту на календарний рік.
 • Забезпечує підготовку звіту роботи Інституту за рік відповідно до підпорядкованих напрямів діяльності.

 
Заступник директора з науково-педагогічної діяльності

Дем’янюк Олександр Йосипович, доктор історичних наук, професор

 

Електронна адреса: o.demianiuk@vippo.org.ua


Коло наукових інтересів: управлінські та інформаційні аспекти діяльності навчальних закладів; цивілізаційна модель і гуманітарна освіта військово-політична історія України ХХ ст.; воєнна історія Волинського краю.

 

Наука:

— 2004 р. — кандидат історичних наук за спеціальністю 20.02.22 — військова історія.

Тема дисертації: «Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни».

- 2005 р. — Відмінник освіти України.

- 2007 р. — доцент кафедри гуманітарних наук.

- 2013 р. — доктор історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Тема дисертації: «Волинь у військово-політичних процесах Української революції 1917-1921 рр.».

- 2015 р. — професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

 

Посадові обов’язки:

 

 • Координує наукову, науково-дослідну та інноваційну діяльність Інституту.
 • Координує та здійснює науково-методичний супровід дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти області.
 • Координує роботу структурних підрозділів та окремих працівників щодо виконання науково-дослідних тем.
 • Координує створення наукового продукту за результатами наукових досліджень.
 • Координує науково-методичний супровід організаційних форм проведення учнівських інтелектуальних змагань (олімпіад, конкурсів, турнірів).
 • Відповідає за підготовку ліцензійних матеріалів у сфері вищої освіти.
 • Відповідає за атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників Інституту.
 • Координує реалізацію завдань державних органів влади щодо медійної компетентності, інфо-медійної грамотності, національно-патріотичного виховання, краєзнавчої роботи.
 • Координує напрям музейної педагогіки та діяльність музеїв освіти Волинської області.
 • Забезпечує підготовку зведеного плану роботи Інституту відповідно до підпорядкованих напрямів діяльності.
 • Забезпечує підготовку зведеного звіту роботи Інституту за календарний рік.
 • Координує співпрацю з бібліотечними установами Волинської області, організацію і проведення тематичних виставок, зустрічей з відомими особистостями в бібліотеці Інституту.

 

 

 Заступник директора з навчально-педагогічної та освітньо-проєктної діяльності 

Рубльова Наталія Олександрівна

Телефон:

Електронна адреса: n.rublova@vippo.org.ua

Посадові обов’язки:

 • Розробляє стратегічний план організації платних освітніх послуг Інституту.
 • Організовує нові види та форми проведення навчання за освітніми програмами підвищення кваліфікації понад бюджетне фінансування, враховуючи нормативно-правові акти, що регулюють надання послуг у сфері освітньої діяльності.
 • Сприяє розширенню спектру освітніх послуг, які надаватиме Інститут та які не передбачені бюджетним фінансуванням відповідно до штатного розпису.
 • Координує участь Інституту у різних освітніх, навчальних інноваційних проєктах (у тому числі міжнародних).
 • Провадить моніторинг доступних грантових програм, залучає працівників Інституту до написання грантових проєктів, координує процес їх подання та реалізації.
 • Координує процедуру і умови надання платних освітніх та інших послуг Інститутом.
 • Координує оприлюднення достовірної, повної, актуальної інформації щодо порядку й умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку надання, строків оплат.
 • Забезпечує вчасне та оперативне оновлення графіка платних освітніх послуг.
 • Координує командну роботу різних структурних підрозділів у межах надання платних освітніх послуг.
 • Координує формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону (супровід учасників інформатизації освіти; впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону; розвиток віртуальних педагогічних спільнот).
 • Координує загальну видавничу діяльність Інституту відповідно до Плану роботи закладу на поточний рік.
 • Координує інформаційний супровід заходів, що проводяться в Інституті та сприяє створенню позитивного медійного іміджу установи в освітньому середовищі.

 

 Заступник директора з питань економіки та фінансів

Моренко Анна Євгеніївна

Електронна адреса: a.morenko@vippo.org.ua


 

Посадові обов’язки:

 • Керує роботою бухгалтерської та кадрової служб закладу та оформленням кошторисно-фінансових і кадрових документів з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням.
 • Розподіляє обов’язки між підлеглими працівниками, контролює їх належне виконання.
 • У межах повноважень забезпечує співробітництво закладу з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, органами управління, контролю державної влади, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
 • Здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та кадрової звітності.
 • Контролює фінансове планування та складання зведеного фінансового плану (визначення балансу витрат і доходів, планування надходження та витрат інвестицій, інших грошових надходжень та обов’язкових платежів тощо) та контролює складання фінансових звітів, зокрема тих, що подаються до державних контролюючих органів. Забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 • Бере участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності та кадрових документів.
 • Погоджує (візує) документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам та виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

 

 

 Заступник директора з господарської діяльності


Бакалейко Микола Олександрович


Телефон: (0332) 72-20-81
Електронна адреса: m.bakaleiko@vippo.org.ua

 

Посадові обов’язки:

 

 • Забезпечує поточний нагляд за господарським обслуговуванням, використанням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, аудиторій, гуртожитку та інших приміщень, виходячи з вимог норм і правил безпеки життєдіяльності.
 • Несе відповідальність за матеріальні цінності, майно, інвентар, регулярне проведення інвентаризації у встановленому законодавством порядку.
 • Забезпечує працівників Інституту канцелярським приладдям, предметами господарського призначення тощо.
 • Забезпечує якісну і своєчасну підготовку матеріально-технічної бази Інституту до навчального року.
 • Відповідає за проведення ремонтних робіт, відповідність оплати обсягу і якості виконаних робіт.
 • Відповідає за раціональність витрат енергоресурсів та іншого майна Інституту.
 • Організовує роботи з благоустрою та озеленення території Інституту.
 • Веде облік роботи працівників гуртожитку та технічного і обслуговуючого персоналу Інституту.
 • Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації приміщень інституту, технологічного та енергетичного обладнання, періодичного їх огляду й поточного ремонту.
 • Забезпечує дотримання вимог техніки безпеки під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території Інституту.
 • Забезпечує дотримання норм пожежної безпеки будівель та справності засобів пожежогасіння.
 • Забезпечує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності.
 • Організовує (не рідше одного разу на п’ять років) розробку інструкцій з охорони праці для працівників гуртожитку та технічного і обслуговуючого персоналу інституту.
 • Організовує навчання, проведення інструктажів на робочому місці працівників гуртожитку та технічного і обслуговуючого персоналу Інституту, забезпечення обладнання куточка безпеки життєдіяльності.
 • Відповідає за проведення та документальне оформлення вступного інструктажу з питань охорони праці працівникам Інституту відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Забезпечує відповідно до поданих заявок спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників гуртожитку та технічного і обслуговуючого персоналу інституту.
 • Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, прання і знезараження засобів індивідуального захисту.
 • Відповідає за організацію заходів цивільного захисту в Інституті (навчання працівників з питань цивільного захисту та розробка і наявність документації з питань цивільного захисту тощо).
 • Забезпечує надання інформації та матеріалів відповідно до підпорядкованих напрямів діяльності для укладання зведеного плану роботи Інституту на календарний рік та зведеного звіту роботи Інституту за календарний рік.

 

 

 
Нагору