Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Проректори ВІППОНа головну

Проректор з науково-методичної роботи

Панчишин Володимир Григорович, кандидат економічних наук, доцент

Телефон (0332) 24-24-84


Коло наукових інтересів: менеджмент організацій; економічна культура управління як складова професійної культури керівника навчального закладу; соціально-економічний розвиток регіону.

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 — розміщення продуктивних сил, економіка районів України (КН № 004098 від 21.01.1994 р.).

Доцент кафедри менеджменту та маркетингу (02ДЦ № 000464 від 19.02.2004 р.).

Тема дисертації: «Регіональні особливості зайнятості в аграрному секторі економіки в умовах ринкових відносин (на прикладі Західного регіону України)».

 

Посадові обов’язки:

 

 • організація та координація науково-методичної роботи структурних підрозділів Інституту;
 • моніторинг і контроль якості науково-методичної роботи Інституту;
 • організація роботи науково-методичної ради Інституту;
 • координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо науково-методичної роботи з педагогами в міжкурсовий період;
 • координація проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників;
 • координація діяльності шкіл фахової майстерності, молодого педагога, авторських лабораторій, вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо;
 • співпраця з комунальною установою «Волинська обласна мала академія наук» щодо проведення турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт;
 • координація роботи з обдарованими дітьми, проведення олімпіад та конкурсів з базових дисциплін;
 • координація роботи з вирішення соціальних питань слухачів курсів підвищення кваліфікації;
 • контроль за виконанням нормативних документів науково-методичного забезпечення;
 • координація роботи щодо укладання плану роботи на наступний календарний рік;
 • координація підготовки звіту про виконання плану науково-методичної роботи за рік.

 
Проректор з наукової роботи

Вітюк Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Телефон (0332) 77-08-25

Електронна адреса vituk3@ukr.net


Коло наукових інтересів: андрагогічні особливості підготовки педагогів у системі післядипломної освіти; інноваційні технології професійного розвитку педагогів; гуманізація навчання й освітнього середовища; особливості управління процесом комунікації у сучасному закладі освіти; управління змінами в освітніх організаціях.

 

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (ДК № 009458 від 14.02.2001 р.).

Доцент кафедри педагогіки та психології (02ДЦ № 011508 від 16.02.2006 р.).

Тема дисертації: «Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти».

 

Посадові обов’язки:

 • організація наукових досліджень і науково-дослідної роботи Інституту;

 • керівництво та координація роботи структурних підрозділів та окремих працівників щодо виконання планів досліджень з наукової теми Інституту;

 • забезпечення поточного та перспективного планування наукової, науково-дослідної та експериментальної діяльності;

 • координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо науково-методичного супроводу інноваційної діяльності;

 • організація та координація дослідно-експериментальної діяльності в навчальних закладах області;

 • організація підготовки та проведення наукових конференцій, педагогічних читань, семінарів, круглих столів тощо;

 • організація роботи з обміну досвідом з іншими інститутами післядипломної педагогічної освіти, координація наукової співпраці з ВНЗ;

 • організація та контроль за підвищенням кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників Інституту;

 • співпраця з видавництвами, організація виставок, презентацій нових видань, зустрічей з авторами;

 • планування і контроль підготовки й видання наукової та науково-методичної літератури;

 • організація роботи з написання монографій, статей, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій;

 • координація міжнародної діяльності Інституту;

 • організація виконання досліджень для здобуття грантів, установлених міжнародними фондами, спільної розробки наукових проектів, стажування працівників Інституту за кордоном;

 • організація роботи вченої ради Інституту;

 • координація роботи щодо підготовки річного звіту Інституту.
Проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти

Дем’янюк Олександр Йосипович, доктор історичних наук, професор

Електронна адреса adem51@ukr.net


Коло наукових інтересів: управлінські та інформаційні аспекти діяльності навчальних закладів; цивілізаційна модель і гуманітарна освіта військово-політична історія України ХХ ст.; воєнна історія Волинського краю.

 

Наука:

— 2004 р. — кандидат історичних наук за спеціальністю 20.02.22 — військова історія.

Тема дисертації: «Військовопідготовча діяльність українських молодіжних організацій Галичини напередодні та в роки Першої світової війни».

- 2005 р. — Відмінник освіти України.

- 2007 р. — доцент кафедри гуманітарних наук.

- 2013 р. — доктор історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Тема дисертації: «Волинь у військово-політичних процесах Української революції 1917-1921 рр.».

- 2015 р. — професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

 

Посадові обов’язки:

 • керівництво, координація роботи кафедр, відділів та окремих працівників щодо організації навчального процесу;

 • координація діяльності відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти;

 • контроль за дотриманням періодичності й термінів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів з урахуванням порядку атестації фахівців;

 • координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо виконання планів підвищення кваліфікації педагогів та здійснення моніторингових досліджень;

 • здійснення нагляду за правильним і своєчасним проведенням усіх форм навчальних занять, їх якістю;

 • аналіз і узагальнення навчальної документації структурних підрозділів Інституту;

 • вирішення з іншими структурними підрозділами інституту питань, що впливають на ефективність та якість здійснення навчального процесу;

 • контроль за виконанням планів курсів підвищення кваліфікації;

 • затвердження плану і графіка роботи відділу ЗНО і моніторингу якості освіти;

 • контроль за розробкою і виконанням моніторингових досліджень та експертизи стану системи загальної середньої освіти;

 • координація підготовки звіту про виконання навчальної роботи та здійснення моніторингових досліджень за рік.Проректор з адміністративно-господарчої частини

Міщук Віктор Іванович

Телефон (0332) 72-20-81


Посадові обов’язки:
забезпечення господарської діяльності Інституту;
відповідальність за матеріальні цінності, майно, інвентар, регулярне проведення їх інвентаризації у встановленому законодавством порядку;
забезпечення працівників Інституту канцелярським приладдям, предметами господарського призначення тощо;
забезпечення якісної і своєчасної підготовки матеріально-технічної бази Інституту до навчального року;
відповідальність за проведення якісних ремонтних робіт, відповідність оплати обсягу і якості виконаних робіт;
поточний контроль за господарським обслуговуванням, використанням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, аудиторій, гуртожитку та інших приміщень, виходячи з вимог норм і правил безпеки життєдіяльності;
контроль за раціональними витратами енергоресурсів та іншого майна Інституту;
керівництво й організація робіт з благоустрою та озеленення території Інституту;
координація та облік роботи технічного й обслуговуючого персоналу;
забезпечення дотримання вимог охорони праці під час експлуатації приміщень Інституту, технологічного та енергетичного обладнання, періодичного їх огляду й поточного ремонту;
забезпечення дотримання вимог техніки безпеки під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території Інституту;
забезпечення дотримання норм пожежної безпеки будівель та справності засобів пожежогасіння;
забезпечення проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, регулярне випробування і відповідне підтвердження справності водонагрівних котлів, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності;
організовує не менш як один раз на п’ять років розробку інструкцій з охорони праці для технічного персоналу;
організовує навчання, проводить інструктажі на робочому місці технічного й обслуговуючого персоналу, забезпечує обладнання куточка безпеки життєдіяльності;
забезпечує відповідно до поданих заявок спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників Інституту;
забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, прання і знезараження засобів індивідуального захисту.