Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Кафедра педагогіки та психологіїНа головну

Кафедра педагогіки та психології

 

Телефон: (0332) 24-71-52

Електронна адреса: kpp@vippo.org.ua   

Історична довідка:


Історична довідка:

Кафедра в структурі інституту функціонує з 1 вересня 1993 року. Завідувачами були кандидати наук, доценти М. І. Гей, Є. А. Дурманенко, В. С. Петрович, Л. О. Щоголєва, В. В. Вітюк.

Василь Олександрович Сухомлинський стверджував:

«Якщо педагогіку можна порівнювати з майстернею, де творяться складні прилади, - то психологія в цій майстерні - найскладніші інструменти. Не буде інструментів, або вони стануть неточними - від майстерні залишаться одні стіни»

Завідувач кафедри - Анатолій Михайлович Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчив аспірантуру при Інституті педагогіки НАПН України, захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 130001 «Теорія та історія педагогіки» на тему «Педагогічна майстерність у творчій спадщині Василя Сухомлинського». У науковому доробку - дві монографії та майже 40 наукових та навчально-методичних статей. Працює над науково-методичною проблемою «Про формування педагогічної майстерності в умовах НУШ».

Наукова тема кафедри: «Формування психолого-педагогічної готовності педагога до професійної діяльності в умовах НУШ»

 

 

На кафедрі працюють:

Валентина Василівна Вітюк - заступник директора з науково-методичної та навчальної діяльності, кандидат педагогічних наук, доцент. Науково-методична проблема: «Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах неперервної освіти»
Олександр Йосипович Дем’янюк - заступник директора з науково-педагогічної діяльності, доктор історичних наук, професор. Науково-методична проблема: «Вітчизняна освіта в умовах цивілізаційного вибору України»
  Рубльова Наталія Олександрівна - заступник директора з навчально-педагогічної та освітньо-проєктної діяльності. старший викладач. Науково-методична проблема: «Формування цифрової компетентності педагогів в інформаційно-освітньому середовищі неперервної освіти»
Семенов Олександр Сергійович - доктор педагогічних наук, професор. Науково-методичні проблеми: «Теорія і практика онтогенезу творчої спрямованості дітей дошкільного віку»

 

  Неля Володимирівна Кінах -  доктор педагогічних наук, доцент кафедри. Науково-методична проблема: «Формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя»
  Олександр Ігорович Остапйовський - кандидат психологічних наук, в. о. доцента. Науково-методична проблема: «Психолого-педагогічні аспекти готовності педагогів до НУШ» 
  Лариса Іванівна Турчина - старший викладач. Науково-методична проблема: «Психологічна компонента індивідуальної траєкторії професіоналізації педагога» 
  Наталія Василівна Ясінська- кандидат педагогічних наук, доцент. Науково-методична проблема: «Індивідуальна освітня траєкторія педагога як чинник формування готовності до роботи в НУШ»

 
Людмила Володимирівна Плахотна - старший викладач


Науково-педагогічні працівники використовують у роботі зі слухачами інноваційні навчальні технології: інформаційні, проблемні, розвивальні, проектні, інтерактивні, індивідуальні, модульні, ігрові, інтегративні, дистанційні. В останні роки на кафедрі приділяється увага одному з актуальних напрямів діяльності - вивченню європейського досвіду у сфері післядипломної освіти та його практичному використанню для підвищення викладацького професіоналізму, а також ефективності забезпечення науково-методичного змісту курсів. Мотиваційним обґрунтуванням такого підходу є входження системи освіти України у Болонський процес і перехід шкіл на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, практична психолого-педагогічна реалізація в освітньому просторі Волині концепції «Нова українська школа».


 

Метою діяльності кафедри є наукове педагогічне і психологічне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти в області, підвищення кваліфікації й перепідготовки керівних кадрів та педагогічних працівників в умовах інноваційного розвитку, а також здійснення дослідницько-експериментальної роботи та впровадження її результатів у навчально-виховний процес освітніх закладів.

 

Завданням кафедри педагогіки і психології залишається узагальнення набутих педагогічними працівниками на попередніх етапах фахових знань, умінь, навичок, перетворення їх у систему фахової компетентності, надання їм допомоги в подальшому особистісному розвитку. Саме при такому підході підвищується рівень професіоналізму вчителя, вихователя, методиста, керівника освітнього закладу. Тому процес навчання педагогічних працівників розглядаємо не стільки як надання їм певної кількості знань з педагогіки і психології, а, насамперед, як шлях до професійного зростання на основі стимулювання розвитку творчого потенціалу особистості.


Основні напрямки діяльності:


 • Постійне поглиблення знань з педагогіки і психології через використання інноваційних технологій навчання дорослих у післядипломній освіті педагогів.

 • Організація безперервної психолого-педагогічної освіти з використанням андрагогічних аспектів в процесі підвищення кваліфікації вчителів.

 • Стимулювання формування професійної компетентності дорослих через аспекти акмеологічного підходу до розвитку професійної творчості педагогів.

 • Використання передових методик і технологій навчання, адекватних особливостям освіти дорослих, їхнім можливостям і потребам, цілям, завданням, змісту та обраним формам навчання.

 • Інформаційна насиченість змісту та форм навчання; науковість, послідовність, системність знань, що передаються слухачам у процесі навчання; зв’язок форм навчання з практикою професійної та функціональної діяльності; опора на інформацію, яка здобувається слухачами самостійно.

 • Врахування особливостей психології, фізіології навчання дорослих; індивідуальних особливостей, здібностей, можливостей, освітніх потреб та досвіду життєдіяльності.

 • Поєднання масової, колективної, групової та індивідуальної роботи, диференційованих і недиференційованих форм забезпечення вільного обміну думками та інформацією у процесі навчання, взаємонавчання слухачів.

 • Створення сприятливих умов для плідної самостійної діяльності слухачів, вільного доступу до інформації, широке використання наочності, технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки.

 • Виокремлення загальнокультурних параметрів сучасного вчителя і включення їх в андрагогічну модель підготовки педагогів у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.

   

План роботи кафедри педагогіки та психології на 2022 рік

Звіт про роботу кафедри педагогіки та психології ВІППО у 2021 році

Проєкт наукового дослідження "Формування психолого-педагогічної готовності педагогів до професійної діяльності в умовах НУШ"

Навчально-методичне забезпечення кафедри "Педагогіки та психології"

 

 

Нагору