Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів На головну

Телефон: (0332) 24-71-52

Електронна пошта: ktm@vippo.org.ua

 

Історична довідка


Кафедра в структурі інституту функціонує з 17 листопада 1997 року. Завідувачами кафедри були:
Бондаренко Г. В. — кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Академії історичних наук, заслужений працівник народної освіти України, лауреат премії імені Д. Яворницького;
Ясінська Н. В. — кандидат педагогічних наук, доцент;
Дикий О. Ю. — кандидат педагогічних наук.
Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів — це базовий структурний підрозділ Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, що провадить освітню, методичну й наукову діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням установленого порядку атестації, сертифікації педагогічних працівників.
Кафедра об’єднує фахівців, які здійснюють одночасно такі види діяльності: навчальну, науково-методичну, науково-дослідну, інноваційну та організаційну.
Робота кафедри ґрунтується на принципах: верховенства права, науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, академічної доброчесності, академічної свободи, забезпечення якості освітньої діяльності, інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір; колегіальності та гласності обговорення питань і прийняття рішень, що віднесені до її компетенції; персональної і колективної відповідальності.


Муляр Оксана Петрівна,

завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук.


 

Працівники кафедри:

 

Муляр Оксана Петрівна — завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук;

Бацмай Світлана Анатоліївна — старший викладач кафедри;

Данилюк Ірина Вікторівна — кандидат хімічних наук (за сумісництвом);

Донець Іван Вячеславович — доцент кафедри, кандидат філософських наук;

Жалко Тетяна Йосипівна — доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;

Кобель Григорій Петрович — доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент (за сумісництвом);

Мартинюк Олександр Семенович — професор кафедри, доктор педагогічних наук (за сумісництвом);

Миць Мар’яна Ярославівна  доцент кафедри, кандидат історичних наук;

Онищук Оксана Олександрівна — доцент кафедри, кандидат технічних наук (за сумісництвом);

Подолюк Світлана Миколаївна — доцент кафедри, кандидат філологічних наук (за сумісництвом);

Трачук Тетяна Володимирівна — доцент кафедри, кандидат педагогічних наук;

Ягенська Галина Василівна  доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, народний вчитель України;

Кулик Мар’яна Олегівна — старший лаборант.

 


Проєкт наукового дослідження кафедри

Професійний розвиток педагогів в умовах реалізації Концепції Нової української школи

Наукова тема кафедри

«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти».


Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри:

Індивідуальна професійна траєкторія вчителя суспільно гуманітарних дисциплін в освітньому процесі НУШ. — Муляр О.П.

Вдосконалення і розвиток професійної компетентності вчителя математики за індивідуальною освітньою траєкторією. — Трачук Т.В.

Формування ключових життєвих умінь учнів під час вивчення англійської мови. — Бацмай С.А.

Індивідуальна траєкторія розвитку комунікативної компетентності педагога. — Жалко Т.Й.

STEM-технології в системі реалізації концепції неперервної освіти. — Мартинюк О.С.

Роль і місце фізичних задач у професійному розвитку вчителя фізики. — Кобель Г.П.

Реалізація методичної системи формування дослідницьких умінь учнів в процесі вивчення біології. — Ягенська Г.В.

Емоційна компетентність як складова психологічно-фасилітативної компетентності вчителя. — Донець І.В.

Формування інформаційного середовища вчителя суспільних дисциплін в системі післядипломної педагогічної освіти. — Миць М.Я.

Інформаційно-цифрова компетентність сучасного вчителя Нової української школи. — Онищук О.О.

Сучасні методи навчання природничих дисциплін в умовах реформування освіти в Україні. — Данилюк І.В.

Сучасні підходи навчання української мови: лінгвокультурологічний, психолінгвістичний та комунікативний аспекти. — Подолюк С.М.

 

Тематика авторських програм спецкурсів

Спецкурс «Міжпредметні зв’язки дисциплін природничого циклу із фізикою», укладач Кобель Григорій Петрович доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент.
Спецкурс «Експериментальні задачі з фізики», укладач Кобель Григорій Петрович доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент.
Спецкурс «Міжпредметні зв’язки математики із фізикою», укладач Кобель Григорій Петрович доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент.
Спецкурс «Дискусійні методи навчання в освітньому процесі НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук Муляр Оксана Петрівна.
Спецкурс «Громадянська освіта в контексті НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук Муляр Оксана Петрівна.
Спецкурс «Інноваційне освітнє середовище в контексті НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук Муляр Оксана Петрівна.
Спецкурс «Інтегроване навчання та технології критичного мислення
в освітньому процесі НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук Муляр Оксана Петрівна.
Спецкурс «Компетентнісно орієнтований урок правознавства
в освітньому процесі НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук Муляр Оксана Петрівна.
Спецкурс «Методичні аспекти формування толерантності
в освітньому процесі НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук Муляр Оксана Петрівна.
Спецкурс «Освітня робототехніка в системі сучасних педагогічних технологій», укладач доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Мартинюк Олександр Семенович.
Спецкурс «Інноваційні напрямки STEM-технологій як засоби реалізації неперервної освіти», укладач доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Мартинюк Олександр Семенович.
Спецкурс «Культура спілкування сучасного вчителя», укладач доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Жалко Тетяна Йосипівна.
Спецкурс «Використання міжпредметних зв’язків у вивченні дисциплін суспільно-гуманітарного циклу», укладач кандидат історичних наук, старший викладач кафедри Миць Мар’яна Ярославівна.


Дослідно-експериментальна робота

Викладачі кафедри здійснюють науковий супровід дослідно-експериментальної роботи в освітніх закладах області з таких проблем:

Тема

Заклад освіти

Термін, етап проведення

Науковий керівник або консультант

«Формування освітнього середовища в умовах міжкультурної комунікації суб’єктів освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти»

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15» Луцької міської ради Волинської області

2021-2026 роки

 

Муляр О.П.

«Формування національної свідомості учнів шляхом інтеграції мистецьких дисциплін»

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня

школа І-ІІ ступенів № 11-колегіум Луцької міської ради»

2017-2022 рр.

ІІ етап

Миць М.Я.


План роботи кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів на 2022 рік

Звіт роботи кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів за 2020 рік

Звіт роботи кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів за 2021 рік

Матеріали круглого столу «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти»

Збірник «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у контексті реалізації концепції „Нова українська школа“»

 Відповідальна за зміст сторінки Муляр О.П
Нагору