Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК)На головну

Науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій
та координації діяльності РМК (ММК)
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти


Поліщук Н. А. - завідувач
Тел. (0332) 24-22-35

 

Історична довідка

У 2003 році на виконання Комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005 роках було створено науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» як окремий структурний підрозділ Інституту.

У 2011 році, враховуючи різноплановість, інноваційний характер проблематики діяльності, науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» перейменовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій.

У 2014 році науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій реорганізовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК).

 

Склад лабораторії:

Поліщук Наталія Анатоліївна - завідувач


n.polishchuk@vippo.org.ua


Коло наукових інтересів


Екологічна освіта і виховання молодших школярів, здоров’язбережувальна педагогіка, підвищення фахового рівня педагогів щодо толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей; підготовка вчителів до впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок.

Камінська Валентина Василівна - науковий співробітник


v.kaminska@vippo.org.ua


Коло наукових інтересів


Музейна педагогіка, основи організації та діяльності музеїв при освітніх закладах, професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й соціокультурного середовища, шляхи розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у системі ППО.

 

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є здійснення прикладних наукових досліджень, спрямованих на розробку, одержання та впровадження нових знань у сфері післядипломної та загальної середньої освіти, забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності в закладах освіти області.

Основні завдання діяльності лабораторії:


 • здійснення науково-теоретичної та експериментальної діяльності, спрямованої на одержання нових знань у сфері післядипломної, системи загальної середньої та дошкільної освіти;
 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в закладах освіти області;
 • науково-методичний супровід впровадження у практику роботи закладів загальної середньої освіти концепцій та ідей, спрямованих на використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
 • організація, наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти;
 • моделювання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розроблення та реалізації міжнародних програм і проектів у сфері післядипломної освіти на підставі дво- чи багатосторонніх угод та договорів із зарубіжними партнерами та залученням зацікавлених сторін;
 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо наукової, дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти й окремих педагогічних працівників.

 

 

Наукова діяльність лабораторії

Науково-дослідна тема лабораторії «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти».

 

 Проект


 

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

Координація дослідно-експериментальної роботи


Напрями дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області

 • забезпечення компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу;

 • формування інноваційного освітнього середовища щодо:

   

  1) формування життєвих компетентностей учнів;

  2) забезпечення соціальної адаптації;

  3) збереження і зміцнення здоров’я.

   

   

Банк суб’єктів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня в межах теми лабораторії

 

 

Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність

 

 

Координування та впровадження всеукраїнських та міжнародних освітніх програм, проектів:

STEM-освіта в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

https://imzo.gov.ua/2019/08/23/lyst-imzo-vid-22-08-2019-22-1-10-2876-metodychni-rekomendatsii-shchodo-rozvytku-stem-osvity-u-zakladakh-zahal-noi-seredn-oi-ta-pozashkil-noi-osvity-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text

 

 

Результати інноваційної діяльності

  Е-посібник «Шкільний клуб підприємництва: вчимося діяти» — за результатами проекту «Шкільна академія підприємництва».

Уроки з підприємницьким тлом : Навчальні матеріали / За заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, М. Товкало. — Варшава: Сова, 2014. — 398 с.

Е-збірка матеріалів круглого столу: "Формування інноваційного здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід проектування та реалізації"

 Дослідно-експериментальна діяльність закладів освіти Волинської області: інформаційно-аналітичний довідник

 Е-збірка матеріалів "Реалізація Концепції «Нова українська школа» в умовах інноваційного освітнього середовища"

 

Навчально-методична діяльність

 

Тематика авторських програм спецкурсів:

Поліщук Н. Програма спецкурсу «Основи здоров’язбережувальної компетентності педагогів» (Схвалено вченою радою. Протокол № 2 від 21.03.2019р.).

Поліщук Н. Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів «Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». (Схвалено вченою радою. Протокол №5 від 21.11. 2019 р.).

Поліщук Н. Програма тренінгу «Особливості перебування ВІЛ-позитивної дитини у закладах освіти» (Схвалено вченою радою. Протокол № 5 від 21.11. 2019р.).

Камінська В.В. Освітня програма семінару-практикуму «Музейна педагогіка в практиці сучасного закладу освіти» (Схвалено вченою радою. Протокол № 5 від 21.11. 2019р.).


«Культурно-педагогічний експрес» (інформаційний ресурс)

Каталог корисних посилань на інтернет-джерела культурно-просвітницького спрямування / укладач Камінська В. В.
Культурно-освітніми стежками краю: видатні діячі

Екскурсійні об’єкти як засіб пізнання історико-культурної спадщини краю

Архітектурні скарби Волині як уособлення національних цінностей українського народу

 

Додаткова інформація щодо діяльності науково-дослідної лабораторії

 

План роботи науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) на 2019 р.

Публікації наукових співробітників лабораторії

Положення про лабораторію

Звіт за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної освіти»

Звіт за результатами наукової проблеми «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти» Поліщук Н.А.

Модель формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти

Звіт за результатами наукової проблеми "Професійний та загальнокультурний розвиток педагогів в умовах взаємодії закладу освіти та соціокультурного середовища" Камінської В.В.

Готовність педагога до виховання учнів на національних цінностях

 

Нормативно-правова база діяльності лабораторії

Методичні рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

Наказ «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

 

 

 Професії (файл Excel)

 

 МАТЕРІАЛИ ІІІ Всеукраїнської науково-педагогічної вебінар-конференції «Формування в закладі освіти компетентності екологічної грамотності та здорового життя»

Відео вебінар-конференції

https://www.youtube.com/watch?v=zgSLdYvd5_s&feature=youtu.beВідповідальні за зміст сторінки Н.А. Поліщук, В. В. Камінська
Нагору