Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ освітніх інноваційНа головну

Відділ освітніх інновацій


Поліщук Н. А. — завідувач
Тел. (0332) 24-22-35

 

Історична довідка

У 2003 році на виконання Комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005 роках було створено науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» як окремий структурний підрозділ Інституту.
У 2011 році, враховуючи різноплановість, інноваційний характер проблематики діяльності, науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» перейменовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій.
У 2014 році науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій реорганізовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК).
У 2021 році науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) реорганізовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій, а з 01.09.21 - у відділ освітніх інновацій.

 

Склад відділу:

Поліщук Наталія Анатоліївна — завідувач відділу


n.polishchuk@vippo.org.ua


Коло наукових інтересів


Екологічна освіта і виховання молодших школярів, здоров’язбережувальна педагогіка, підвищення фахового рівня педагогів щодо толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей; підготовка вчителів до впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок; підвищення кваліфікації педагогів Нової української школи з питань упровадження інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Камінська Валентина Василівна — методист


v.kaminska@vippo.org.ua


Коло наукових інтересів


Музейна педагогіка, основи організації та діяльності музеїв при освітніх закладах, професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й соціокультурного середовища, шляхи розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у системі ППО.

  Романчук Галина Дмитрівна — методист

 

Метою діяльності відділу освітніх інновацій є забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності в закладах освіти області, дослiдження стану та перспектив освітнього процесу у ЗЗСО, визначення потреб, запитів, інтересiв i настроїв рiзних груп педагогiв, учнів, батьків, вивчення громадської думки вчительства з актуальних проблем розвитку освіти, вивчення потреб i вимог суспiльства до системи освіти, післядипломної освіти педагогічних кадрів, дослiдження різноманітних аспектiв її функцiонування та низку iнших проблем.

 

Основні завдання діяльності відділу:

 

 

 • науково-методичний супровід впровадження у практику роботи закладів загальної середньої освіти концепцій та ідей, спрямованих на використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
 • організація, наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти;
 • моделювання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організаційно-методичний супровід впровадження STEM-освіти в закладах освіти Волині,
 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти й окремих педагогічних працівників;
 • трансформацiя соцiологiчної iнформації в практичнi рекомендацiї;
 • проведення комплексних соцiально-психологiчних досліджень;
 • прогнозування основних тенденцiй розвитку школи в регiоні;
 • встановлення контактів та спiвпраця з мiськими та районними віддiлами освiти, ТГ, Центрами професійного розвитку педагогічних працівників, інститутами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами України.

 

Анкетування 

Пройти анкетування

 

Науково-методична тема відділу «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти».

 

Проект

 Проект

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

Координація дослідно-експериментальної роботи

 

 

Напрями дослідно-експериментальної роботи у закладах загальної середньої освіти

 

 • забезпечення компетентнісного підходу в організації освітнього процесу;
 • формування інноваційного освітнього середовища щодо:

 

 

1) формування життєвих компетентностей учнів;

2) забезпечення соціальної адаптації;

3) збереження і зміцнення здоров’я.

 

 Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області» «Формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах Школи сприяння здоров’ю».

 Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 - природничий ліцей» Луцької міської ради з теми «Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як основи розвитку соціально активної особистості».

 Банк суб’єктів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня в межах теми лабораторії

 

 

Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність

 

 

Координування та впровадження всеукраїнських та міжнародних освітніх програм, проектів:

STEM-освіта в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

https://imzo.gov.ua/pro-imzo/struktura/viddil-stem-osviti/


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text

 

 

Результати інноваційної діяльності

Збірка матеріалів круглого столу "Забезпечення суб’єктності навчання шляхом використання квест-технології"

Е-посібник «Шкільний клуб підприємництва: вчимося діяти» — за результатами проекту «Шкільна академія підприємництва».

Уроки з підприємницьким тлом : Навчальні матеріали / За заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, М. Товкало. — Варшава: Сова, 2014. — 398 с.

Е-збірка матеріалів круглого столу: «Формування інноваційного здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід проектування та реалізації»

Дослідно-експериментальна діяльність закладів освіти Волинської області: інформаційно-аналітичний довідник

Е-збірка матеріалів «Реалізація Концепції „Нова українська школа“ в умовах інноваційного освітнього середовища»

 Збірка статей "Професіоналізм, інновації, творчість - основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи: матеріали форуму інновацій"

 STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 208 с.

 

Навчально-методична діяльність

 

Тематика авторських програм спецкурсів:

Поліщук Н. Семінар-тренінг «Супровід діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників» (Схвалено вченою радою. Протокол № 1 від 04.02.2021р.).
Поліщук Н. Освітня програма підвищення кваліфікації «Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (Схвалено вченою радою. Протокол № 6 від 26.11.2020р.).
Поліщук Н. Програма тренінгу «Особливості перебування ВІЛ-позитивної дитини у закладах освіти» (Схвалено вченою радою. Протокол № 6 від 26.11.2020р.).
Поліщук Н. Освітня програма семінару-тренінгу «Формування інноваційної компетентності педагогів». (Схвалено вченою радою. Протокол № 6 від 26.11.2020р.).
Камінська В. Освітня програма семінару-практикуму «Музейна педагогіка в практиці сучасного закладу освіти» (Схвалено вченою радою. Протокол Протокол № 6 від 26.11.2020р.).

 


«Культурно-педагогічний експрес» (інформаційний ресурс)

Каталог корисних посилань на інтернет-джерела культурно-просвітницького спрямування / укладач Камінська В. В.
Культурно-освітніми стежками краю: видатні діячі

Екскурсійні об’єкти як засіб пізнання історико-культурної спадщини краю

Архітектурні скарби Волині як уособлення національних цінностей українського народу

 

Додаткова інформація щодо діяльності відділу

 

Звіт за результатами науково-дослідної теми «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти»

Публікації наукових співробітників лабораторії

Звіт за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної освіти»

Звіт за результатами наукової проблеми «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти» Поліщук Н.А.

Модель формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти

Звіт за результатами наукової проблеми «Професійний та загальнокультурний розвиток педагогів в умовах взаємодії закладу освіти та соціокультурного середовища» Камінської В.В.

Готовність педагога до виховання учнів на національних цінностях

 

Нормативно-правова база діяльності відділу

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Методичні рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

Наказ «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

 

 

Професії (файл Excel)

 

МАТЕРІАЛИ ІІІ Всеукраїнської науково-педагогічної вебінар-конференції «Формування в закладі освіти компетентності екологічної грамотності та здорового життя»

Відео вебінар-конференції

https://www.youtube.com/watch?v=zgSLdYvd5_s&feature=youtu.be

 

 Відповідальні за зміст сторінки Н.А. Поліщук, В. В. Камінська
Нагору